Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/01/2003 - 31/01/2003
1. Законопроект за ратифициране на Споразумение № 1 за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2002 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кооперациите (Приет на първо четене на 27.6.2002 г.) - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г. (Вносител: Министерския съвет; 2.1.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерския съвет; 23.1.2003 г.).

5. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов (Вносители: Пламен Панайотов и група народни представители; 14.1.2003 г.).

6. Проект за решение за създаване на Временна комисия за изработване на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 28.1.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приет на първо четене на 20.9.2002 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки (Приет на първо четене на 11.10.2002 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерския съвет; 6.11.2002 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 10.10.2002 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет (Приет на първо четене на 27.9.2002 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Министерския съвет; 4.11.2002 г.).

13. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приет на първо четене на 12.6.2002 г.) - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 1.8.2002 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за особените залози (Приет на първо четене на 14.11.2002 г.).

16. Първо четене на законопроекта за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерския съвет; 9.12.2002 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 18.12.2002 г.).

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (Вносител: Министерския съвет; 19.11.2002 г.).

19. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народно-демократична република (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2002 г.).

20. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в "Механизъм на Общността за подпомагане на засиленото сътрудничество в областта на гражданската защита" (Вносител: Министерски съвет; 20.1.2003 г.).

21. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научно-изследователско пространство и за иновации (2002-2006), и към Шестата рамкова програма на Евратом за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002-2006) (Вносител: Министерски съвет; 7.1.2003 г.).

22. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания