Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/12/2002 - 23/12/2002
ИЗВЪНРЕДНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ - събота, неделя, понеделник, 9.00 ч

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 17.10.2002 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Вносители: Емилия Масларова и група народни представители, 7.11.2002 г.; Министерския съвет, 11.11.2002 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Приет на първо четене на 24.10.2002 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.) (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

5. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).

6. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за временен внос (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2002 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 28.05.2002 г.).

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 23.07.2002 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001 - 2005) (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Действия на Общността за насърчаване на сътрудничеството между страните - членки да се борат със социалната изолация" (2002 - 2006) (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания