Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/02/2016 - 12/02/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет, 21.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2015 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносител: Министерски съвет, 23.12.2015 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 14.1.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносители: Димитър Танев Танев и група народни представители, 26.3.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 15.5.2015 г.; Петър Славов и група народни представители, 31.7.2015 г.; Министерски съвет, 11.9.2015 г.; Велизар Енчев, 16.9.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (Вносител: Министерски съвет, 24.11.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност (Вносител: Министерски съвет, 23.12.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания (Вносители: Милен Михов и група народни представители, 23.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет, 20.7.2015 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 29.5.2015 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение ІІ от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2016 г.) – точка първа за петък, 12.2.2016 г.
 12. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии (Вносител: Министерски съвет, 12.11.2015 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет, 28.12.2015 г.).
 14. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ (Вносител: Министерски съвет, 30.11.2015 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2015 г.).
 16. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2015 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2015 г.).
 18. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 г. в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г.“ и Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 г. в областта на електронните съобщения (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 29.6.2015 г. и 2.7.2015 г.).
 19. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания