Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/07/2015 - 31/07/2015 1. Избор на подуправители на Българската народна банка: подуправител - ръководител на управление „Банков надзор“, подуправител - ръководител на управление „Банково“ и подуправител - ръководител на управление „Емисионно“ (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 8.7.2015 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг (Вносител: Министерски съвет, 5.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2015 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 15.7.2015 г. Приет на първо гласуване на 21.7.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносител: Министерски съвет, 6.7.2015 г. Приет на първо гласуване на 16.7.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 20.5.2015 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за Националната служба за охрана (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 20.5.2015 г.).
 7. Избор на омбудсман (Процедурата по избор е чрез тайно гласуване съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 8.7.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 30.7.2015 г.
 8. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Найден Зеленогорски и група народни представители, 29.7.2015 г.).
 9. Проект за решение за изменение на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, приети с Решение на Народното събрание от 10 юни 2015 г. (Вносители: Найден Зеленогорски и група народни представители, 29.7.2015 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Вносител: Министерски съвет, 12.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2015 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за гарантиране на влоговете в банките (Вносител: Министерски съвет, 18.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 19.2.2015 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности (Вносител: Министерски съвет, 30.6.2015 г.) – точка първа за петък, 31.7.2015 г.
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 9.4.2015 г.).
 14. Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.5.2015 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 16. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“ (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 17. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет, 18.6.2015 г.).
 18. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (Вносител: Министерски съвет, 10.7.2015 г.).
 19. Законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 17.7.2015 г.).
 20. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: - Разисквания по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до министъра на труда и социалната политика относно демографската перспектива пред страната; - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания