Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/12/2002 - 13/12/2002
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приет на първо четене на 7.11.2002 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Приет на първо четене на 6.11.2002 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приет на първо четене на 7.11.2002 г.).

4. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).

5. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за временен внос (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2002 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Вносители: Емилия Масларова и група народни представители, 7.11.2002 г.; Министерския съвет, 11.11.2002 г.).

9. Проект за бюджет на Българската народна банка за 2003 година (Вносител: БНБ; 31.10.2002 г.).

10. Второ четене на законопроекта за вероизповеданията (Приети на първо четене на 4.7.2002 г.) .

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за социално подпомагане (Приет на първо четене на 24.10.2002 г.).

12. Проект за решение за разрешаване продължаване на участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан в изпълнение на Резолюция № 1444/2002 г. на Съвета за сигурност на ООН (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2002 г.).

13. Проект за решение за разрешаване участието на военнотранспортен самолет Ан-26 от Българската армия с екипаж до 7 кадрови военнослужещи в операциите на Силите за стабилизиране (СФОР) в Босна и Херцеговина и на силите в Косово (КФОР) по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО за извършване на въздушен превоз от и до страните в зоната на операциите (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2002 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Приет на първо четене на 10.10.2002 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Вносител: Огнян Герджиков; 3.7.2002 г.).

16. Второ четене на законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси (Приет на първо четене на 27.9.2002 г.).

17. Първо четене на законопроекта за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2002 г.) - продължение.

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 28.5.2002 г.) - продължение.

19. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приет на първо четене на 12.6.2002 г.) - продължение.

20. Второ четене на законопроекта за задължителните за-паси от нефт и нефтопродукти (Приет на първо четене на 16.10.2002 г.).

21. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Приети на първо четене на 14.11.2002 г.).

22. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 17.10.2002 г.).

23. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерския съвет; 23.7.2002 г.).

24. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приет на първо четене на 20.9.2002 г.).

25. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет (Приет на първо четене на 27.9.2002 г.).

26. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

27. Законопроект за ратифициране измененията на чл. 1 от Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателно действие (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

28. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на Допълнителна договореност № 1 към спогодбата (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2002 г.).

29. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001-2005) (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

30. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Действия на Общността за насърчаване на сътрудничеството между страните членки да се борят със социалната изолация" (2002-2006) (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

31. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за двустранно сътрудничество за реализиране на проекти по съвместно изпълнение между Република България и Република Австрия (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

32. Проект за решение за преобразуване на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив, в Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.).

33. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народно-демократична република (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2002 г.).

34. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

35. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 179 на Международната организация на труда, отнасяща се за набирането и назначаването на моряци (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2002 г.).

36. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания