Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/07/2015 - 10/07/2015 1. Проект за решение за откриване на Филиал - Велико Търново, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна (Вносител: Министерски съвет, 25.6.2015 г.).
 2. Проект за решение за преобразуване на Факултет „Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ (Вносител: Министерски съвет, 8.6.2015 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2015 г.).
 4. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление „Банков надзор“, на кандидат за подуправител - ръководител на управление „Банково“, и на кандидат за подуправител - ръководител на управление „Емисионно“, на Българската народна банка, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 3.7.2015 г.).
 5. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването и кандидатите за омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман (Вносител: Комисия по вероизповеданията и правата на човека, 3.7.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 17.6.2015 г. законопроекти с вносители: Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.; Министерски съвет, 5.3.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 14.5.2015 г.; Найден Зеленогорски и група народни представители, 28.5.2015 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 6.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 30.4.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 19.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 11.6.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг (Вносител: Министерски съвет, 5.6.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Вносител: Министерски съвет, 12.6.2015 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 26.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 29.4.2015 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 21.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 21.5.2015 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.)
 14. Законопроект за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2015 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения от Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2015 г.).
 16. Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.5.2015 г.).
 17. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 18. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“ (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 19. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 22.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 4.6.2015 г.) - продължение.
 20. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет, 18.6.2015 г.).
 21. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (петък, 10.7.2015 г., от 11.00 до 17.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания