Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/12/2002 - 06/12/2002
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Министерски съвет, 18.9.2002 г.; Константин Пенчев, 24.9.2002 г.; Несрин Узун и Юнал Тасим, 24.9.2002 г.; Иван Г. Иванов и група народни представители, 1.10.2002 г.; Валери Димитров и Константин Пенчев, 7.10.2002 г.) - продължение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приети на първо четене на 7.11.2002 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия по дейността на Междуведомствения съвет по военно-промишления комплекс към Министерски съвет и Междуведом-ствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжие за масово унищожение (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 14.11.2002 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение относно процедурата за приватизация на БТК (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 25.10.2002 г.) - продължение.
----------------------------------------------------------------------


1. Законопроект за ратифициране на анекси към Договора за заем, финансиране и проекти и Договора за изпълнение между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, Република България и "Насърчителна банка" АД (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2002 г.).

2. Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да сключи заемно споразумение между Република България и Меж-дународната банка за възстановяване и развитие за подкрепа на дейността по проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта" (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

3. Второ четене на законопроекта за Комисията по финансов надзор (Приет на първо четене на 25.9.2002 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Приет на първо четене на 10.10.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Вносители: Емилия Масларова и група народни представители, 7.11.2002 г.; Министерския съвет, 11.11.2002 г.).

6. Второ четене на законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси (Приет на първо четене на 27.9.2002 г.).

7. Първо четене на законопроекта за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2002 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приет на първо четене на 12.6.2002 г.) - продължение .

9. Второ четене на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Приет на първо четене на 16.10.2002 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 17.10.2002 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерския съвет; 23.7.2002 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приет на първо четене на 20.9.2002 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

14. Законопроект за ратифициране измененията на чл. 1 от Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателно действие (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на Допълнителна договореност № 1 към спогодбата (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2002 г.).

16. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001-2005) (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Действия на Общността за насърчаване на сътрудничеството между страните членки да се борят със социалната изолация" (2002-2006) (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

18. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за двустранно сътрудничество за реализиране на проекти по съвместно изпълнение между Република България и Република Австрия (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

19. Проект за решение за преобразуване на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив, в Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.).

20. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народно-демократична република (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2002 г.).

21. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания