Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/03/2010 - 12/03/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

10 – 12 март 2010 г.

Предложения на парламентарни групи по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Няма постъпили предложения.

1. Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители (Вносители: Искра Фидосова, Румен Иванов, Менда Стоянова; 10.03.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет; 21.12.2009 г.) – продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите (Вносител: Министерски съвет; 7.01.2010 г.).

4. Законопроект за ратифициране на изменението на чл. XXI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2010 г.).

5. Законопроект за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2010 г.).

6. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за храните (Приет на първо четене на 11.2.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет; 15.1.2010 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приет на първо четене на 3.2.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Приет на първо четене на 20.1.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Приет на първо четене на 10.2.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет; 19.1.2010 г.).

12. Законопроект за ратифициране на актовете на XXIV конгрес на Всемирния пощенски съюз (Вносител: Министерски съвет; 18.2.2010 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2009 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (Приет на първо четене на 13.1.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16.12.2009 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 19.11.2009 г.).

17. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания