Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/07/2007 - 06/07/2007

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

4 - 6 юли 2007 г.

Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

от Парламентарната група на Коалиция  “АТАКА”:

Проект за решение за създаване на временна комисия за изясняване условията, обстоятелствата и начина на приватизация на БТК (Вносители: Волен Сидеров и група народни предста-вители;  1.6.2007 г.).

от Парламентарната група на Коалиция за България:

Първо четене на законопроекта за дипломатическата служба (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2007 г.).

от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:

Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Приет на първо четене на 26.4.2007 г.).

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:

Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.).
______________________________________________________________

1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказа-телноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 18.6.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Споразумението между правителствата на страните-участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бедствия (Вносител: Министерски съвет; 12.6.2007 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Йемен (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2007 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за дипломатическата служба (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2007 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министер-ски съвет; 1.6.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Вносител: Министерски съвет; 13.6.2007 г.).

8. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2007 г.)

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Приет на първо четене на  21.6.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Приет на първо четене на 26.4.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Вносители: Иван Костов и група народни представители, 15.9.2005 г.; Владимир Кузов, 30.10.2006 г.; Иван Сотиров, 25.4.2007 г.; Красимир Каракачанов и група народни представители, 7.6.2007 г.; Мая Манолова и група народни представители, 29.6.2007 г.; Николай Камов, 2.7.2007 г.).

12. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приети на първо четене на 15.3.2007 г.).

13. Проекти за решения за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания