Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/01/2002 - 25/01/2002
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Евгения Живкова и Михаил Миков, 31.8.2001 г.; Димитър Ламбовски, 25.10.2001 г.; Министерски съвет, 28.12.2001 г.) - продължение.2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация (Приет на първо четене на 18.12.2001 г.).3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносители: Мустафа Хасан и група народни представители; 21.12.2001 г.).4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 година (Приет на първо четене на 17.1.2002 г.).5. Първо четене на законопроекта за защита на класи-фицираната информация (Вносител: Министерски съвет; 16.10.2001 г.).6. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2001 г.).7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правител-ството на Република Унгария за сътрудничество в областта на опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).8. Законопроект за изменение на Закона за ратифици-ране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказа-телноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).9. Проект за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на обучение в Кралство Холандия и на самолети на Военновъздушните сили на Република България в Кралство Холандия и в Босна и Херцеговина (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2002 г.).
10. Първо четене на законопроекта за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2001 г.).
11. Избор на заместник-председател и членове на Коми-сията за регулиране на съобщенията /от квотата на Народното събрание/.
12. Второ четене на законопроекта за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 8.11.2001 г.).
13. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания