Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/02/2020 проект второ гласуване

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г.
  Проект  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

  (Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62, 80 и 105 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 2 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда държавната политика при осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари на територията на Република България.
  (2) Координацията и контролът на дейността при осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари се осъществяват от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.”
  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  § 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи, координира и контролира държавната политика при осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари.“.

  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думите „лиценз на Общността“ се поставя запетая и се добавя „удостоверение за регистрация за извършване на „Пътна помощ“.
  2. В ал. 3:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. превози на пощенски пратки, извършвани от пощенски оператори, притежаващи индивидуални лицензи за универсална пощенска услуга, по чл. 39 от Закона за пощенските услуги;“
  б) точка 6 се отменя;
  в) създават се т. 8-10:
  „8. превоз на лица с увреждания и с намалена подвижност със специални превозни средства от категория М1 по реда на наредбата по
  чл. 24в;
  9. превози на пътници или товари за собствена сметка с изключение на случаите по чл. 12б, ал. 10;
  10. превози с атракционна цел.“
  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители
  В § 2, ал. 3, б. „в”, т. 8 се изменя така:
  „8. превоз на лица с увреждания, лица с намалена подвижност, болни или ранени лица, със специални превозни средства от категория М1, N1и N2 по реда на наредбата по чл. 24в;”

  § 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение трето след думите „с българска регистрация“ се поставя запетая, добавя се „за което има документ за извършена проверка на техническата изправност на превозното средство, с който се допуска за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, чийто срок на валидност не е изтекъл“ и се поставя запетая.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Изискванията за професионална компетентност по ал. 2, т. 2 са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците:
  1. притежават удостоверение за професионална компетентност в съответствие с изискванията, определени в наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование;
  2. са назначени на трудов договор за съответната длъжност или те самите са законни представители, собственици, съдружници или акционери.“
  3. Създава се ал. 5а:
  „(5а) Ръководителят на транспортната дейност трябва да ръководи действително и постоянно транспортната дейност на предприятието в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета.”
  4. В ал. 6 думите „задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ се заменят с „публични задължения“.
  5. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Изискването за липса на публични задължения по ал. 6 е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Изискването за установяване по ал. 2, т. 4 е изпълнено, когато:
  1. търговецът е действително и трайно установен на територията на Република България, за което представя декларация за установяване по образец, определен в наредбата по чл. 7, ал. 3;
  2. разполага най-малко с едно моторно превозно средство с българска регистрация – собствено или наето чрез договор за наем или лизинг;
  3. разполага с помещения, в които съхранява счетоводни документи, документи, свързани с назначаването на работа на персонала, документи за периодите на управление и почивка на превозното средство и всякакви други съпътстващи основаната му търговска дейност документи, които подлежат на контрол и трябва да се предоставят на компетентния орган при проверка;
  4. разполага със собствен или нает експлоатационен център с техническо оборудване и съоръжения.“
  § 4. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на Общността“ се заменят с „или заверено копие на лиценз на Общността“.
  2. В ал. 2 след думите „Лицензираните превозвачи“ се поставя запетая и се добавя „лицата по чл. 24е“.
  § 5. В чл. 7б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
  „Лицензираните превозвачи, лицата по чл. 24е и лицата, извършващи превози за собствена сметка, осъществяват превози на пътници и товари само с моторни превозни средства от категории M2, M3, N2, N3 и само с водачи, които отговарят на изискването за квалификация на водача и притежават карта за квалификация на водача за съответната категория или сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за:
  1. моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А, клас I и клас II, когато в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство са посочени места за правостоящи пътници;
  2. моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В и клас II, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии, когато превозът е с еднопосочна дължина на маршрута до 30 км, с изключение на специализираните превози на деца и/или ученици.“
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Оборудването с обезопасителни колани на моторните превозни средства от категории М2 и М3, които не са оборудвани фабрично с такива, се извършва по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“
  § 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  „За издаването на лиценз и/или заверени копия и/или удостоверения за обществен превоз на моторно превозно средство, лицето по чл. 7, ал. 2 подава в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” заявление по образец с приложени към него документи, определени с наредбата по чл. 7, ал. 3.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При нередовности и/или непълноти на представените документи по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в срок до 3 работни дни при бърза поръчка и до 10 работни дни при обикновена поръчка писмено уведомява лицето и дава срок
  10 работни дни за отстраняването им. При неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на необходимата информация в срока административното производство се прекратява.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Срокът на лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и на лиценз на Общността се продължава за нови 10 години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока на валидност на лиценза – при заявена обикновена поръчка за продължаване на срока му, и не по-късно от 7 работни дни преди изтичането на срока на валидност на лиценза – при заявена бърза поръчка за продължаване на срока му, и отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 7, ал. 3.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Издаването на лиценз или продължаването на срока му се извършва в срок до 15 дни от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите по ал. 3 при обикновена поръчка и в срок до 7 работни дни при бърза поръчка.”
  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  В § 6, т. 2 в създаваната ал. 3 цифрата 3 се заменя с „2“, а числото „10“ в двете му употреби се заменя със „7“.

  § 7. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1, буква „в“ след думите „при осъществяване на дейността от превозвача” се добавя „системно”.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) В случаите по ал. 1, т. 2 правата, произтичащи от лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или от лиценз на Общността, не се прекратяват, когато за превозвача е образувано производство за прекратяване на правата по реда на ал. 1, т. 1 - до приключването на производството, или при започнала проверка в предприятието по реда на чл. 91а - до нейното приключване.
  (4) Превозвачът връща в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ лицензите, заверените копия на лицензи на Общността или удостоверенията за обществен превоз на пътници и товари в срок до 15 дни считано от датата на прекратяването на правата, произтичащи от лицензите или от заповедта за отнемането им.“
  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в изречение първо думите „търговци, притежаващи удостоверения за регистрация“ се заменят с „търговец, притежаващ удостоверение за регистрация, наричан по-нататък „регистриран превозвач“ и след тях се поставя запетая.
  2. В ал. 2 запетаята и думите „където се води публичен регистър“ се заменят с „и се вписва в единен таксиметров регистър, който е публичен“.
  3. В ал. 3:
  а) в основния текст думата „лицата“ се заменя с „търговците“;
  б) точка 3 се отменя.
  4. В ал. 8, т. 1, буква „в“ след думите „от превозвача“ се добавя „системно“.
  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  § 8 се изменя така:
  „§ 8. Чл. 12 се изменя така:
  „Чл. 12 (1) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация.
  (2) Удостоверенията за регистрация по ал. 1 се издават от кметовете на общините по адрес на управлението на търговеца или упълномощени от тях длъжностни лица, ако търговецът:
  1. отговаря на изискванията за благонадеждност;
  2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по ал. 7;
  3. няма публични задължения.
  (3) Изискванията за благонадеждност по ал. 2, т. 1 са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато същите не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на ал. 13, т. 1, букви "а", "в", „г“ или "д" през последните две години.
  (4) Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията по ал. 2.
  (5) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп на кметовете на общини и упълномощените от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения в регистъра по ал. 4. Редът за предоставяне на достъп и вписване на данните в регистъра се определя с наредбата по чл. 12а, ал. 5.
  (6) За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра, лицата по ал. 1 подават заявление до кмета на общината, към което прилагат документите, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5 и списък на превозните средства, с които ще извършват дейността.
  (7) Превозните средства за извършване на таксиметров превоз трябва да отговарят на следните изисквания:
  1. да са леки автомобили до седем места, включително мястото на водача;
  2. да са оборудвани с електронен таксиметров апарат с оценено по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите съответствие;
  3. да отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за всяко от тях да има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници;
  4. от датата на първата регистрация на автомобила не са изтекли повече от 15 години.
  (8) При непълноти на представените документи по ал. 6 кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок от 10 дни за отстраняването им.
  (9) В срок от 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите по ал. 8, кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  (10) Регистрацията по ал. 9 е безсрочна.
  (11) Кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация когато търговецът не отговаря на някое от изискванията за издаването му или не е приложил към заявлението необходимите документи.
  (12) Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (13) Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява:
  1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато:
  а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
  б) търговецът престане да отговаря на изискванията ал. 2, т. 1 или 2;
  в) при осъществяване на дейността на търговеца системно са нарушени този закон и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него;
  г) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
  д) за търговеца е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  2. по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация;
  3. с прекратяване на дейността на търговеца - притежател на удостоверението за регистрация.
  (14) Общинските съвети с наредба определят таксите за извършване на регистрацията по ал. 1, за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване на промени в регистрацията.“.

  § 9. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите „номер по БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК“;

  б) създава се нова т. 6:
  „6. име и фамилия на водачите, които извършват дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка;“
  в) досегашната т. 6 става т. 8;
  г) създава се т. 7:
  „7. номер и дата на валидност на издадено разрешение за всеки автомобил;“
  д) създава се т. 9:
  „9. датата и основанието за прекратяване на разрешението;“.
  2. В ал. 2 след думите „8 години“ се добавя „и отговаря на изискванията на наредбата по ал. 5“.
  3. В ал. 5 след думите „както и“ се добавя „условията и редът“, а думата „определя” се заменя с „определят”.
  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  § 9 се изменя така:
  „§ 9. В чл. 12а се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  „(1) В регистъра по чл. 12, ал. 4 се вписват:
  1. наименованието на общината извършила регистрацията;
  2. длъжностно лице извършило регистрацията;
  3. пореден номер и дата на удостоверението за регистрация;
  4. ЕИК/БУЛСТАТ, фирма, седалище и адрес на управление на търговеца;
  5. данни за моторните превозни средства, с които търговецът извършва превозите:
  а) регистрационен номер;
  б) идентификационен номер;
  в) марка и модел;
  г) дата на първа регистрация;
  д) собственик на превозното средство;
  е) вида на право на ползване – собствен, нает или на лизинг;
  ж) дата на вписване на автомобила в удостоверението за регистрация;
  з) номера на разрешението по чл. 24а, ал. 1, община за която е валидно и дата на валидност.
  6. дата на заличаване на регистрацията и основанията за това.“.
  2. Ал. 2 и 4 се отменят.
  3. В ал. 5 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“, а след думите „както и“ се добавя „условията и редът“.

  § 10. В чл. 12б се правят следните допълнения:
  1. В ал. 11 се създава изречение второ:
  „Уведомлението съдържа най-малко данните по ал. 12.“
  2. Създава се ал. 12:
  „(12) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава и поддържа база данни за лицата, извършващи превози на пътници или товари за собствена сметка, съдържаща следната информация:
  1. наименование на едноличния търговец или юридическото лице;
  2. ЕИК;
  3. седалище и адрес на управление на търговеца;
  4. информация за вида на превоза, който се извършва;
  5. регистрационен номер, марка и модел на превозните средства, с които се извършва превозът.“
  3. Създава се ал. 13:
  „(13) При промяна на данните по ал. 12 лицата по ал. 1 уведомяват писмено Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не по-късно от деня на започването на дейността по извършването на превоза.”

  § 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „областни и общински“ се заменят с „областни, общински и междуобластни“.
  2. В ал. 2, изречение първо след думата „места“ се поставя запетая и се добавя „определени в наредбата по чл. 18“.
  3. Създава се ал. 9:
  „(9) Междуобластната транспортна схема включва автобусните линии, свързващи населени места от две съседни области, с изключение на двата областни центъра и се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  В § 11 т. 1 и 3 отпадат, а т. 2 става съдържание на § 11.

  § 12. В чл. 18 след думите „условията и реда за“ се добавя „разработване и“.
  § 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) запетаята и думите „когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга” се заменят с „в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор”;
  б) създава се изречение второ:
  „Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. В останалите случаи изпълнението на превозите се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70.“
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Най-късно до 6 месеца преди възлагане на превозите по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми кметовете на общини изпращат заявление до органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание, за съгласуване на започването на процедура за възлагане на превозите. Процедурата по възлагане на превозите започва след съгласуването й за спазване на изискванията на чл. 17, ал. 6 и 7. Договорът за възлагане на превоз на пътници по съответното маршрутно разписание е недействителен, когато процедурата по възлагане е открита без съгласуването й от органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание.“
  3. В ал. 7, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „в едномесечен срок от възлагането им“.
  4. Създава се ал. 8:
  „(8) На общини, които не са изпълнили или са нарушили задълженията си по ал. 6 и 7, не се предоставят средствата от държавния бюджет по § 4, ал. 1 за съответните разписания.“
  § 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Собствениците на автогари могат да допускат срещу заплащане превозвачи, извършващи случайни или специализирани превози на пътници.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Собствениците на автогари прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи от съответната транспортна схема при определяне размера на цените за преминаване, за престой и за предоставяне на право за продажба на билети.“
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Определянето на цените по ал. 4, техният максимален размер и условията, при които се извършва актуализация на този размер, се определят с методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на база на категоризиране на автогарите. Актуализация на максималния размер на цените по ал. 4 може да се извършва веднъж в годината.“
  § 15. В чл. 23, ал. 2 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
  § 16. В чл. 23а думите „през светлата част на денонощието“ се заменят с „в часовия диапазон между 6,00 и 21,00 часа“.
  § 17. В чл. 23в след думите „организаторът му“ се добавя „осигурява придружител и“.
  § 18. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Таксиметров превоз на пътници се извършва от лицата по
  чл. 12, ал. 1 с леки автомобили до седем места, включително мястото на водача, вписани в регистъра по чл. 12, ал. 2, които са оборудвани с електронен таксиметров апарат с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници от съответната община.“
  2. В ал. 2 след думите „само с автомобили,“ се добавя „които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5, за тях има издадено удостоверение за техническата изправност, с което се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване и за които има допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице:
  1. което притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В, издадено в Република България;
  2. което не е осъждано за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“, по реда на глава пета „Престъпления против собствеността“ или по реда на глава единадесета, раздел II „Престъпления против транспорта и съобщенията“ от Наказателния кодекс;
  3. което не е лишено от право да управлява моторни превозни средства по съдебен или административен ред или свидетелството му за управление не е временно отнето с приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от Закона за движението по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
  4. което няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през последната година;
  5. което притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
  6. на което не му е отнемано удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил по реда на чл. 106а, ал. 1, т. 7 през последната година;
  7. което успешно е положило изпит по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5.“
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Удостоверението се издава за срок 5 години. Ново удостоверение с нов срок на валидност 5 години се издава без полагане на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1–6 и е подало заявление за преиздаване не по-късно от 6 месеца след изтичането на валидността на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил.“
  5. В ал. 6 думите „ал. 3, т. 1–4“ се заменят с „ал. 3, т. 1–7“.
  6. В ал. 7 думите „ал. 3, т. 1–4“ се заменят с „ал. 3, т. 1–6“.
  7. Създава се нова ал. 9:
  „(9) След извършване на превоза водачът на лек таксиметров автомобил издава документ от таксиметровия апарат, съдържащ информация за датата и часа на започването и приключването на превоза, стойността на превоза, изминатото разстояние, времето на превоза, данните на превозвача и регистрационния номер на автомобила, с който е извършен превозът.“
  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  § 18 се изменя така:
  „§ 18. Чл. 24 се изменя така:
  „Чл. 24 (1) Регистрираните търговци извършват таксиметров превоз на пътници само с автомобили включени към удостоверението за регистрация за таксиметров превоз на пътници, за които има издадено разрешение от съответната община на територията на която ще се извършва превозът и които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5.
  (2) Регистрираните търговци извършват таксиметров превоз на пътници с водачи, които притежават удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил валидно за съответната община и са психологически годни. Правоотношенията между превозвача и водача се уреждат с писмен договор.
  (3) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице, което:
  1. притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В, издадено в Република България;
  2. не е осъждано за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“, по реда на глава пета „Престъпления против собствеността“ или по реда на глава единадесета, раздел II „Престъпления против транспорта и съобщенията“ от Наказателния кодекс;
  3. не е лишено от право да управлява моторни превозни средства по съдебен или административен ред или свидетелството му за управление не е временно отнето с приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от Закона за движението по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
  4. няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през последната година;
  5. притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
  6. не му е отнемано удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил по реда на чл. 106а през последната година;
  7. успешно е положило изпит по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5.
  (4) Удостоверението се издава за срок 5 години. Ново удостоверение с нов срок на валидност 5 години се издава без полагане на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 – 6 и е подало заявление за преиздаване не по-късно от 6 месеца след изтичането на валидността на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил.
  (5) Изпитът по ал. 3, т. 7 се провежда от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по ред и начин, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
  (6) Редът за издаване на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил, за продължаване срока на валидност и за доказване на съответствието с изискванията по ал. 3, т. 1 – 7 се определя с наредбата по чл. 12а, ал. 5.
  (7) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отнема със заповед удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил, който престане да отговаря на някое от изискванията по ал. 3, т. 1 – 6. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) След извършване на превоза водачът на лек таксиметров автомобил издава документ от таксиметровия апарат, съдържащ информация за датата и часа на започване и приключване на превоза, стойността на превоза, изминатото разстояние, времето на превоза, данните на превозвача и регистрационния номер на автомобила, с който е извършен превозът.“.

  § 19. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 след думите „ал. 5“ се поставя запетая и думите „и за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност” се заменят със „за него има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници и е вписано в регистъра по чл. 12, ал. 2“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Издадените разрешения се вписват в регистъра по чл. 12, ал. 2.“
  3. В ал. 8 се създава т. 5:
  „5. при получено уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за отнемане на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил, извършващ дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, на основание чл. 24, ал. 7 или за наложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1.“
  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  В § 19 се създава т. 4 и 5:
  „4. В ал. 12 накрая се добавя „в срок до 31 октомври на всяка календарна година“.
  5. Създава се ал. 13:
  „(13) Когато общинският съвет не е актуализирал цените по ал. 11 в срока по ал. 12, са валидни определените текущи цени.“

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  § 19 се изменя така:
  „§ 19. В чл. 24а се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  „(1) Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кметовете на общини и упълномощените от тях длъжностни лица на територията на общината на която ще се извършва превозът, за всеки отделен автомобил.“.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Разрешението по ал. 1 се издава на регистриран по реда на този закон превозвач, който е подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността си по таксиметров превоз на пътници, и:
  1. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за него има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници и е вписано в регистъра по чл. 12, ал. 4;
  2. регистрираният превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред.“.
  3. В ал. 4 думите „т. 1 или 2“ и запетаята пред тях се заличават.
  4. Ал. 5 се изменя така:
  „(5) Издадените разрешения се вписват в регистъра по чл. 12, ал. 4.“.
  5. Ал. 8 се изменя така:
  „(8) Кметът на общината или упълномощено от него лице прекратява със заповед действието на разрешението:
  1. по заявление на регистрирания превозвач;
  2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон;
  3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 12, ал. 4;
  4. при получено уведомление за търговеца по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“.
  6. Ал. 11 се изменя така:
  „(11) Общинските съвети определят в срок до 31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението по ал. 1. При отсъствие на решение на общинския съвет за определяне на минималните и максималните цени за текущата година, до приемането му, се прилагат цените в сила към 31 декември на предходната година.“.

  § 20. Член 24б се отменя.

  § 21. В чл. 24в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Превозите по ал. 1 могат да бъдат извършвани от превозвачи, общини и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при условията и по реда, определени с наредбата по ал. 1.
  (3) Общините и юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват превоза по ал. 1 със специални превозни средства от категория М1.“
  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители
  В § 21 се правят следните изменения и допълнения:
  2.1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  „(1) Условията и редът за извършване на превоз на лица с увреждания, лица с намалена подвижност, болни и ранени лица със специални превозни средства се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра на здравеопазването.
  2.2. В ал. 2 след думата „общини” съюзът „и” се заличава, поставя се запетая, а след думата „дейност” се добавя „и юридически лица регистрирани като търговци по реда на Търговския закон”

  § 22. Член 24г се изменя така:
  „Чл. 24г. (1) Кметовете на общините създават и поддържат база данни, в която се вписват превозните средства и лицата, извършващи превози с атракционна цел на територията на съответната община, на която ще се извършва дейността след подаване на заявление, не по-рано от 7 дни преди датата на започване на дейността.
  (2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
  1. данни за лицето;
  2. данни за моторните превозни средства и пътните превозни средства, с които ще се извършват превозите с атракционна цел;
  3. описание на маршрута, съдържащо началната и крайната точка.
  (3) Кметовете на общини определят маршрута на движение на пътните превозни средства и на съставите от пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел на територията на съответните общини, като съобразяват маршрутите им на движение да не дублират разписанията на автобусните линии от утвърдената транспортна схема при спазване на изискванията за безопасност за движение по пътищата.
  (4) Базите данни по ал. 2 са публични.
  (5) Превозите се извършват с водачи, правоспособни за управление на съответното пътно превозно средство.“
  § 23. Създава се чл. 24д:
  „Чл. 24д. (1) При извършване на превози с атракционна цел се издава един от следните превозни документи:
  1. билети по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, издадена от министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на Върховния административен съд – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; изм. с Решение № 6046 от 2015 г. на Върховния административен съд – бр. 83 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г. и бр. 10, 26, 52 и 75 от 2019 г.) от:
  а) електронни касови апарати с фискална памет;
  б) фискални принтери;
  в) фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като билетът се издава на хартиен носител;
  г) интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност;
  2. билети по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (ДВ, бр. 101 от 1994 г.);
  3. електронни билети.
  (2) Превозните документи по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:
  1. наименованието и адреса на физическото или юридическото лице, регистрирано като търговец, което извършва превоза с атракционна цел;
  2. надпис „Билет за атракционен превоз“;
  3. номер на билета;
  4. превозна цена;
  5. дата на издаване на билета - за превозните документи по
  ал. 1, т. 1;
  6. маршрут.“

  § 24. Създава се раздел IV с чл. 24е и 24ж:
  „Раздел IV
  Пътна помощ
  Чл. 24е. (1) Пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, вписани в регистър по ал. 4 и разполагащи с поне едно превозно средство с българска регистрация, собствено или наето, което отговаря на изискванията на ал. 6.
  (2) Удостоверението за вписването в регистъра се издава от изпълнителния директор на „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или от оправомощено от него длъжностно лице въз основа на следните документи:
  1. писмено заявление, в което се посочват пълното наименование и данни за регистрацията на лицето, от което е подадено;
  2. списък на превозните средства, с които ще се извършва услугата превоз на превозно средство за ремонт, и адрес на експлоатационната база;
  3. заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на наема или лизинга, не по-малък от една година, в случаите, когато лицето не ползва само собствени превозни средства, валиден към датата на подаването на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра; в договора се вписва;
  4. документ, удостоверяващ правата на кандидата като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ;
  5. копие от документ за платена такса за издаване на удостоверение.
  (3) Когато искането по ал. 2 се подава от лица, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се прилага и документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  (4) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава, води и поддържа регистър на лицата, извършващи пътна помощ. В регистъра се вписват:
  1. номер и дата на удостоверението по ал. 2;
  2. наименование и ЕИК на лицето по ал. 1;
  3. данни за моторните превозни средства:
  а) регистрационен номер;
  б) марка и модел;
  4. телефонен номер за повикване на пътната помощ;
  5. адрес на експлоатационната база;
  6. дата на заличаване на регистрацията и основанията за това.
  (5) Лицата по ал. 1 извършват дейността със собствени или наети специални превозни средства от категории N2 или N3, оборудвани за превоз на автомобили и вписани в регистъра по ал. 4.
  (6) Превозните средства по ал. 5 трябва да бъдат обозначени с надпис „ПЪТНА ПОМОЩ“, наименованието на лицето по ал. 1 и телефонен номер за приемане на заявки за извършване на дейността.
  (7) За вписване или отписване на превозни средства в регистъра по ал. 5 се подава заявление, към което се прилагат документите по ал. 2,
  т. 1-3 и 5.
  (8) Заявленията по ал. 2 и 7 могат да бъдат изпратени и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.
  (9) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на удостоверение за регистрация или вписване на превозни средства в регистъра по ал. 4 с мотивирана заповед, когато не са изпълнени изискванията на ал. 2, 5 или 6.
  (10) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта.
  24ж. (1) Правата, произтичащи от регистрацията по чл. 24е, ал. 2, се прекратяват:
  1. със заличаването на регистрацията;
  2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
  3. с прекратяването на юридическото лице;
  4. по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация.
  (2) Регистрацията се заличава, когато се установи, че е издадена въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание, лицето престане да отговаря на изискванията на чл. 24е, ал. 1 или при осъществяване на дейността от лицата по чл. 24е, ал. 1 са извършени системни нарушения на този закон или на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.
  (3) Регистрацията се заличава с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице.
  (4) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта.“
  § 25. В чл. 29б, ал. 1 думите „през светлата част на денонощието“ се заменят с „в часовия диапазон между 6,00 и 21,00 часа“.
  § 26. В чл. 32 думите „установи нарушение” се заменят с „установят системни нарушения”.
  § 27. В чл. 35, ал. 2 думите „през светлата част на денонощието“ се заменят с „в часовия диапазон между 6,00 и 21,00 часа“.
  § 28. В чл. 36, ал. 1 след думите „да издава“ се добавя „или да осигури издаването на“.
  § 29. В чл. 37, ал. 1 след думата „издава“ се добавя „или осигурява издаването на“.
  § 30. В чл. 39, ал. 2, т. 2 се правят следните допълнения:
  1. В буква „е“ след думата „маршрут“ се поставя тире и се добавя „за превозните документи по ал. 1, т. 1“.
  2. В буква „ж“ след думата „акт“ се поставя тире и се добавя „за превозните документи по ал. 1, т. 1“.
  § 31. В чл. 41, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думата „Превозвачът” се заменя с „Водачът”.
  2. В изречение второ думата „превозвачът“ се заменя с „водачът“.
  § 32. В чл. 59, т. 1 след думата „товарителницата“ се добавя „относно броя на пакетите, маркировката и номерата им“.
  § 33. В чл. 78, ал. 1 след думите „собствена сметка“ се поставя запетая и се добавя „лицата по чл. 24е“.
  § 34. Член 88 се изменя така:
  „Чл. 88. Лицата по чл. 6, ал. 1, осъществяващи превози на пътници по автобусни линии, лицата, извършващи превоз за собствена сметка, и лицата по чл. 24е, извършващи превози с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 99 от 1995 г.), наричана по-нататък "AETR", изготвят график за работа за водачите.“
  § 35. В чл. 89а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „не участват в капитала, управлението или контрола на търговски дружества, които са превозвачи или извършват превози за собствена сметка“.
  2. В т. 3 след думата „правоотношение“ се добавя „с трудови договори, за които е изпратено уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда“ и след думата „притежава“ се добавя „най-малко средно“.
  3. В т. 4 след думата „условия“ се поставя запетая и се добавя „помещение с точен адрес с прилежаща инфраструктура към него“.
  4. Създава се т. 6:
  „6. не са включили в органите си за управление физически лица, участвали в органите на управление на регистрирани лица с отнета регистрация по чл. 89в, ал. 1, т. 2 и 3 през предходен двугодишен период.“
  § 36. В чл. 89б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 2 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 8“.
  2. Създават се ал. 2-5:
  „(2) В случаите по чл. 89б, ал. 1, т. 3 регистрираните лица подават заявление, към което в зависимост от промяната се прилагат съответните документи по чл. 89а, ал. 4.
  (3) При заявена промяна на обстоятелства по чл. 89а, ал. 2 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица в едномесечен срок вписват промяната в регистъра по чл. 89г и издават удостоверение за това, когато са изпълнени изискванията на чл. 89а, ал. 2-5.
  (4) Удостоверението по ал. 1 се издава за срока до изтичане на срока по чл. 89а, ал. 6.
  (5) За издаването на удостоверението се събират такси, определени с тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.“
  § 37. В чл. 89в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „на изискванията“ се заменят с „на някое от изискванията“;
  б) в т. 2 пред думите „този закон“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) № 165/2014“;
  в) създават се т. 4 и 5:
  „4. монтира устройство за манипулиране (за промяна на данните, регистрирани или записани от) на тахографи и/или прикрива наличието на такова;
  5. извършва монтаж, проверки или ремонт на тахографи извън посоченото в удостоверението за регистрация място за сервизна дейност.“
  2. В ал. 3 думата „една“ се заменя с „две“.
  3. В ал. 4 след думата „временно“ се поставя запетая и се добавя „възобновяват действието на сервиз с временно спряна регистрация“.
  § 38. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „Министерството на правосъдието“.
  2. В ал. 3 се създава т. 13:
  „13. да предписват мерки за отстраняване на нарушението, възникнало при осъществяването на дейността от превозвача, и да определят срок за отстраняването му.“
  3. В ал. 8 след думите „чл. 89, ал. 4“ се добавя „и на Регламент (ЕС)
  № 165/2014.“
  4. В ал. 9 т. 1 се изменя така:
  „1. дават задължителни предписания за предприемане на коригиращи действия, когато е констатирано, че не са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 165/2014, на този закон и на наредбата по чл. 89, ал. 4;“.
  5. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Когато при проверките по ал. 8 възникне съмнение за манипулиране или злоупотреба с тахографа, длъжностните лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имат право да насочат превозното средство към сервиз за тахографи, различен от този, в който са извършени монтажът или ремонтът на тахографа, за извършване на повторна проверка на тахографа.“
  6. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
  7. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея числото „11“ се заменя
  с „12“.
  § 39. В чл. 92, ал. 2 думите „и чл. 96, ал. 4“ се заличават.
  § 40. В чл. 93а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Който не изпълни задълженията си по чл. 89б, ал. 1, т. 3, се наказва с имуществена санкция 2000 лв.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Който възпрепятства изпълнението на служебните задължения на длъжностни лица по чл. 91, ал. 8, се наказва с глоба 1500 лв.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1, 2 или 3“ се заменят с „ал. 1-5“ и думите „10 000 лв.“ се заменят с „в двоен размер“.
  § 41. В чл. 93 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „редовно издадени лиценз“ се заменят с „издадено за моторното превозно средство удостоверение за обществен превоз на пътници или товари, заверено копие на лиценз на Общността“.
  2. В ал. 2 числото „500“ се заменя със „100“.
  3. В ал. 5:
  а) думите „периода на светлата част на денонощието“ се заменят с „часовия диапазон между 6,00 и 21,00 часа“;
  б) в т. 1 числото „1000“ се заменя с „500“;
  в) в т. 2 числото „3000“ се заменя с „1000“.
  4. В ал. 6 числото „1000“ се заменя с „300“.
  5. В ал. 7 числото „500“ се заменя с „200“.
  6. В ал. 8 след думите „медицински преглед“ се поставя запетая и се добавя „извършен при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 7а, ал. 3“ и числото „500“ се заменя с „200“.
  7. В ал. 9 числото „1000“ се заменя с „500“.
  § 42. В чл. 93б навсякъде числото „500“ се заменя с „300“, числото „1500“ се заменя с „500“ и числото „1000“ се заменя с „500“.
  § 43. В чл. 93в се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 числото „500“ се заменя със „100“.
  2. В ал. 6 числото „1500“ се заменя с „500“.
  3. В ал. 7 т. 1 се отменя.
  4. В ал. 8-12 числото „1500“ се заменя с „500“.
  5. В ал. 21, т. 2 числото „1500“ се заменя с „500“.
  6. В ал. 24 числото „500“ се заменя със „100“.
  § 44. В чл. 93г се създава ал. 4:
  „(4) На превозвач или на лице по чл. 12б, ал. 1, което извършва превоз за собствена сметка, които не спазват изискванията за извличането на данните от тахографа или от картата на водача, определени с наредбата по чл. 98, ал. 1, когато това не е довело до загуба на данни, се налага имуществена санкция в размер 200 лв.“
  § 45. В чл. 94, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Който допусне извършването на обществен превоз на пътници без да осигури на водача необходимите документи за платена превозна цена и багажни разписки, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв.“
  § 46. В чл. 95, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думата „което“ се заменя със „с което се извършва таксиметров превоз или превоз на пътници или товари или превоз за собствена сметка, и моторното превозно средство“.
  2. В т. 3 след думата „апарат“ се добавя „в режим на отчитане на превоза“.
  § 47. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „водачът на което не е снабден със заверено копие на лиценз“ се заменят с „което не е включено в списъка на превозните средства към лиценза“.
  2. В ал. 5:
  а) в т. 1 се създава буква „г“:
  „г) допусне или разпореди извършването на превоз с моторно превозно средство, водачът на което не е снабден със заверено копие на лиценз на Общността;“
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. който не организира извършването на предпътни медицински прегледи на водачите съгласно изискванията, определени с наредбата по
  чл. 7а, ал. 3, или допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари от водачи, които не са преминали предпътен медицински преглед в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 7а, ал. 3;“.
  § 48. В чл. 96б, ал. 1 думите „периода на светлата част на денонощието“ се заменят с „часовия диапазон между 6,00 и 21,00 часа“.
  § 49. Създава се чл. 96д:
  „Чл. 96д. (1) Наказва се с глоба в размер 500 лв. ръководител на транспортна дейност на предприятие, който не изпълни задълженията си по Регламент (ЕО) 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
  21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета.
  (2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба в размер 1000 лв.“
  § 50. В чл. 102, ал. 3 след думите „по чл. 22, ал. 3“ се добавя „или методиката по чл. 22, ал. 5“.
  § 51. В чл. 104 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 числото „3000“ се заменя с „1000“.
  2. В ал. 4 числото „3000“ се заменя с „1000“.
  3. В ал. 5 числото „2000“ се заменя с „1000“.
  4. В ал. 6 числото „3000“ се заменя с „1500“.
  5. В ал. 7 числото „5000“ се заменя с „2000“.
  6. Алинея 13 се изменя така:
  „(13) Когато нарушението по ал. 1, 2, 4, 7, 10 и 12 е извършено повторно, наказанието е имуществена санкция в двоен размер, а при системни нарушения - наказанието е имуществена санкция в троен размер и отнемане на лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценза на Общността.”
  § 52. В чл. 104з се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ лиценз, заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в срока по чл. 11, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всеки невърнат лиценз, заверено копие или удостоверение.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в 14-дневен срок заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 106а, ал. 1, т. 6, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лева за всяко невърнато копие или удостоверение.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Превозвач, на когото е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 6, но извършва обществен превоз на пътници или товари, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.“
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Превозвач, който преотстъпи заверено копие на лиценз на Общността или допусне извършването на обществен превоз на пътници или товари с невалидно, отнето или преотстъпено заверено копие на лиценз на Общността, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв. Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение завереното копие се отнема.“
  5. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) При повторно нарушение по ал. 4-6 се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.“
  § 53. Създава се чл. 104и:
  „Чл. 104и. (1) Водач, който извършва превоз на повредено превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване, без редовно издадено удостоверение за вписване в регистъра по чл. 24е, ал. 4 се наказва с глоба в размер 1000 лв.
  (2) Който допусне извършването на превоз на повредено превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване, с превозно средство, което:
  1. не отговаря на изискванията на чл. 24е, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер 1000 лв.;
  2. не е обозначено съгласно изискванията на чл. 24е, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв.;
  3. не е вписано в регистъра по чл. 24е, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер 1000 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 санкциите се налагат в двоен размер.“
  § 54. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. временно спиране от движение на моторно превозно средство до отстраняване на несъответствието, но за не повече от 12 месеца:
  а) с което се извършва превоз на пътници или товари, без за него да има издадено заверено копие от лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари;
  б) което не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници или е без разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници за съответната община;
  в) с което се извършва превоз за собствена сметка на пътници или товари, без да са изпълнени изискванията по чл. 12б, ал. 1, ал. 10 и 11;
  г) с което се извършва превоз на повредено превозно средство без да са изпълнени изискванията по чл. 24е;
  2. временно спиране от движение на моторно превозно средство при повторно извършване на нарушение по т. 1 до отстраняване на несъответствието, но за не повече от 24 месеца;“
  б) в т. 3:
  аа) в буква „б“ след думите „специализиран превоз“ се поставя запетая и се добавя „превоз за собствена сметка или таксиметров превоз“, а думите „до заплащане на парична гаранция или“ се заличават;
  бб) в буква „в“ думите „до заплащане на парична гаранция или“ се заличават;
  вв) в буква „д“ думите „до заплащане на парична гаранция или“ се заличават;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който:
  а) е нарушил правилата за времето за управление, прекъсване на управлението или почивка - докато не бъде ползвано времето за прекъсване или почивка;
  б) извършва обществен превоз на пътници или товари с моторно превозно средство, без за него да има издадено заверено копие от лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари или не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – за срок 1 година;
  в) извършва обществен превоз на пътници по автобусни линии под формата на случаен или специализиран превоз, превоз за собствена сметка или с лек таксиметров автомобил – за срок 1 година;“
  г) създава се т. 7:
  „7. временно отнемане на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил за срок една година на водач на лек таксиметров автомобил, който извършва таксиметров превоз на пътници:
  а) без включен таксиметров апарат в режим на регистриране на превоза;
  б) без издадено разрешение и/или моторното превозно средство не е включено в списъка към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;
  в) с таксиметров апарат, който не е с оценено съответствие и/или не е преминал метрологичен контрол;
  г) с лек таксиметров автомобил, оборудван с устройство или приспособление, свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава възможност за записване и отчитане на неверни данни;
  д) при повторно извършване на нарушение на този закон, за което има влязло в сила наказателно постановление и/или принудителна административна мярка.“
  2. В ал. 2 се създава т. 6:
  „6. отнемане на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил.“
  3. Алинеи 5 и 6 се отменят.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Табелите с регистрационните номера и документите, удостоверяващи регистрацията на моторното превозно средство, иззети по реда на ал. 3, се връщат след отстраняването на несъответствието или изтичането на срока по ал. 1, т. 1 или 2 и заплащане на наложената с наказателното постановление глоба.“
  5. Създава се ал. 8:
  „(8) Свидетелството за управление, иззето по реда на ал. 1, т. 4, букви „б“ и „в“, се изпраща на органа, който го е издал, заедно с копие на заповедта за наложената принудителна административна мярка.“
  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  В § 54, т. 1, буква „в“, относно чл. 106а, ал. 1, т. 4. буква „б“ да отпадне.
  § 55. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Точки 1-3 се изменят така:
  „1. „Обществен превоз” е превоз, извършван за чужда сметка или срещу заплащане или икономическа облага, който се извършва с моторно превозно средство.
  2. „Превоз на пътници“ е дейност на физическо или юридическо лице, което извършва услуги по извършване на превоз на пътници с моторно превозно средство за чужда сметка или срещу заплащане или икономическа облага.“
  3. „Превоз на товари“ е превоз на товари с моторно превозно средство, осъществяван от физическо или юридическо лице за чужда сметка или срещу възнаграждение с моторни превозни средства, конструирани и оборудвани за превоз на товари, както и празните курсове, направени във връзка с превоза.“
  2. Точка 28 се изменя така:
  „28. „Системно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, квалифицирано като повторно.“
  3. Точка 36 се отменя.
  4. Точка 39 се отменя.
  5. Създават се т. 56-58:
  „56. „Икономическа облага” е всяка икономическа изгода, която лицето не би получило при нормални пазарни условия или обратно - ще избегне разходите, които нормално би трябвало да бъдат отчислени от собствените му финансови ресурси, като по този начин се попречи на последиците от безпрепятственото действие на пазарните механизми.
  57. „Превоз с атракционна цел“ е превоз на пътници по предварително определен маршрут от кмета на съответната община, с моторни превозни средства от категория М2 или М3 или със състав от превозни средства, състоящ се от моторно превозно средство с максимална конструктивна скорост, непревишаваща 25 km/h, предназначено за теглене на едно или повече ремаркета, специално проектирани за превоз на пътници.
  58. „Пътна помощ“ е превоз на повредено или аварирало превозно средство с моторно превозно средство, конструирано за тази цел.“
  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  В § 55 , т. 2 да отпадне.

  § 56. Създава се § 2а:
  „§ 2а. Заявленията по този закон, подавани до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. София или във всяко регионално звено на агенцията в областните градове, или да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
  § 57. В § 4, ал. 1 от Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думите „на Република България“ се заменят с „и в общинските бюджети“.
  2. В т. 1 думата „планински“ се заменя със „слабонаселени“, а думите „по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заличават.
  3. В ал. 3 се създава изречение второ: „С наредбата се определя и методиката за разпределянето на средствата, предоставени от държавния бюджет.”
  4. Създава се ал. 6:
  „(6) Средствата по ал. 1, т. 2, които са за безплатно пътуване на определени със закон категории пътници, се осигуряват за сметка на предвидените разходи в държавния бюджет.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 58. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13, 17 и 60 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 9, ал. 1 след думите „забранено движението на“ се добавя „самобалансиращи се превозни средства“.
  2. В чл. 14, ал. 1 думата „наредба“ се заменя с „наредби“.
  3. В чл. 69 думите „могат да спират за слизане или качване на пътници“ се заменят с „могат да спират само за слизане на пътници“.
  4. В чл. 79:
  а) в основния текст след думите „всеки велосипед“ се добавя „и индивидуално електрическо превозно средство“;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал;“
  в) в т. 3 в началото се добавя „за велосипеда“ и се поставя тире;
  г) създава се нова т. 4:
  „4. за индивидуалното електрическо превозно средство - устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад;“
  д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след думата „колелата“ се добавя „на велосипедите“.
  5. Създава се чл. 80а:
  „Чл. 80а. (1) Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:
  1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;
  2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
  3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
  4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;
  5. да ползва каска, ако е на възраст до осемнадесет години.
  (2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:
  1. да се движи по улици I клас и по пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 km/h;
  2. да се движи по улици II клас без изградена велосипедна инфраструктура;
  3. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди”;
  4. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;
  5. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
  6. да превозва други лица;
  7. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
  8. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
  9. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
  10. да превозва, да тегли или да тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
  11. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
  12. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.
  (3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:
  1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура, улици от II до VI клас и пътища с максимално разрешена скорост до 50 km/h;
  2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи.
  (4) Всяка община може с наредба на общинския съвет да определи:
  1. по-ниски максимално допустими скорости за движение на територията на съответната община;
  2. ред и условия за използване на индивидуални електрически превозни средства под формата на споделено ползване, включително максимално допустим брой превозни средства и задължителни зони за тяхното паркиране;
  3. други правила при използване на индивидуални електрически превозни средства.”
  6. В чл. 81, в основния текст след думата „средство“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на индивидуално електрическо превозно средство“.
  7. В чл. 83, ал. 2 думите „специален автомобил“ се заменят с „автомобил със специално предназначение за тази цел“.
  8. В чл. 87, т. 2 след думата „тегленето“ се добавя „на индивидуални електрически превозни средства“ и се поставя запетая.
  9. В чл. 107, т. 2 думите „мотопед или мотоциклет“ се заменят с „мотопед, мотоциклет или индивидуално електрическо превозно средство“.
  10. В чл. 110 думите „мотопед или мотоциклет“ се заменят с „мотопед, мотоциклет или индивидуално електрическо превозно средство“.
  11. В чл. 143, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Моторни превозни средства от категория М2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите, и моторни превозни средства от категория N3 могат да се регистрират само от юридическо лице, едноличен търговец или от физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.“
  12. Член 148в се отменя.
  13. В чл. 150 след думата „когато“ се добавя „превозното средство е индивидуално електрическо превозно средство или“.
  14. В чл. 167, ал. 2, т. 1 след думата „пешеходците“ се поставя запетая и се добавя „на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства, движещи се по велосипедна инфраструктура“.
  15. В чл. 183:
  а) в ал. 1 се създават т. 6 и 7:
  „6. управлява велосипед в нарушение на чл. 80, т. 3;
  7. управлява индивидуално електрическо превозно средство в нарушение на чл. 80а, ал. 1, т. 1 и 5“;
  б) в ал. 4 се създава т. 13:
  „13. управлява индивидуално електрическо превозно средство в нарушение на чл. 80а, ал. 1, т. 2-4, ал. 2 и 3.“
  16. В § 6 от Допълнителните разпоредби:
  а) в т. 11 след думите „релсовите превозни средства“ се поставя запетая и се добавя „и индивидуалните електрически превозни средства“;
  б) в т. 12, буква „г“ се изменя така:
  „г) със специално предназначение – моторни превозни средства от категории M или N, притежаващи специфични технически характеристики, които им позволяват да изпълняват функции, изискващи специална конфигурация или оборудване;“
  в) създават се т. 18б и 18в:
  „18б. „Индивидуално електрическо превозно средство“ е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.
  18в. „Самобалансиращо се превозно средство“ е превозно средство с едно колело или с две успоредно разположени колела, задвижвано от двигател, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 25 km/h, за което е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от спомагателна контролна система, за да се поддържа в равновесие.“

  Предложение от Красимир Велчев и група народни представители
  В преходните и заключителни разпоредби, в § 58 се създава т. 11а:
  „11а. Създава се чл. 145а:
  Чл. 145а. (1) При прехвърляне на собствеността на моторните превозни средства продавачът може да запази предоставените му табели с регистрационен номер, без да се регистрира превозното средство с нов регистрационен номер, ако заплати такса по Закона за държавните такси за ползване на табелите в службата за регистрация на МВР.
  (2) В случаите по ал. 1 продавачът подава заявление, към което прилага документа за платената такса, за да му се разреши от съответната служба за регистрация, да постави табелите с регистрационен номер на друго моторно превозно средство, което е негова собственост. Таксата за ползване на табелата се заплаща ежегодно.
  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ

  В § 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава нова т. 3:
  „3. В чл. 15, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на:
  1. пътните превозни средства, извършващи специализиран превоз на деца и/или ученици;
  2. леките електрически таксиметрови автомобили, извършващи превоз на най-малко трима пътника.“

  2. създава се нова т. 15:
  „15. в чл. 171, т. 2, буква „н“ се отменя “.

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  В § 58 се създава т. 2а:
  „2а. В чл. 15, ал. 6 се създава изречение второ: „Движение на таксиметрови автомобили с клиенти по такива ленти се допуска с наредба на Общинския съвет.“.

  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители
  В § 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 80а се правят следните изменения:
  а) в ал. 2:
  аа) точка 1 се изменя така:
  „1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч.“.
  бб) точка 2 се заличава.
  б) В ал. 3, т. 1 се изменя така:
  „1. „шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h“.

  2. В т. 11 след думите „категория N3” се поставя запетая и се добавя „както и специални превозни средства от категория М1, N1 и N2, с изключение на къмпинг автомобили, бронирани автомобили и превозни средства достъпни за инвалидни колички”.

  § 59. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г. и бр. 1 и 62 от 2019 г.), в чл. 8 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда държавната политика в областта на гражданското въздухоплаване.“
  2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
  „Регулаторните и контролни функции в областта на гражданското въздухоплаване се изпълняват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.”
  § 60. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение
  № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 24 от 2014 г.; изм. и доп, бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.), в чл. 115к ал. 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда държавната политика в областта на пристанищната дейност в Република България.“
  § 61. В § 33, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 80 от
  2018 г.) думите „18-месечен“ се заменят с „30-месечен“.
  § 62. Лицата, притежаващи лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международни превози на пътници или товари – лиценз на Общността, привеждат дейността си в съответствие с § 3, т. 6 от този закон в срок не по-късно от една година от влизането му в сила.
  § 63. На моторни превозни средства от категория М2 и М3 с изключение на къмпинг-автомобилите и моторни превозни средства от категория N3, които не са регистрирани от юридическо лице, едноличен търговец или от физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, служебно се прекратява регистрацията след 31 декември 2021 г.
  § 64. Вписаните в Регистъра по чл. 148в от Закона за движението по пътищата лица, извършващи пътна помощ, привеждат дейността си в съответствие с този закон в двугодишен срок от влизането му в сила.
  Предложение от Красимир Велчев и група народни представители
  В преходните и заключителни разпоредби се създава §64а:
  „§64а. В срок три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет и Министерството на вътрешните работи приемат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове относно т. 11а на § 58.“

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  Създава се § 64а:
  „§ 64а. (1) Започнатите към датата на влизане в сила на този закон производства по регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил се довършват по досегашния ред.
  (2) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил запазват валидността си.
  (3) Промени в регистрацията на издадените по ал. 1 удостоверения, прекратяване или заличаване на тяхната регистрация се извършват от кметовете на общините по адрес на управлението на търговеца.“.

  § 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 8, т. 2, § 9, т. 1, буква „г”, § 19, т. 2 и § 20, които влизат в сила две години след обнародването му.
  Форма за търсене
  Ключова дума