Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
15/01/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 15 януари 2020 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Ангел Попов - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Бойко Рановски – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и представители на браншовите организации.
  Законопроектът бе представен от г-н Ангел Попов, който заяви, че с предлаганите промени в Закона за автомобилните превози се предвижда намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. „пощенски кутии“, както и намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър. Друга част от промените се отнасят до създаване на условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози и повишаване качеството на извършваната контролна и административнонаказателна дейност. Предмет на законопроекта е и регламентирането на превозите с атракционна цел, както и превозите на повредени пътни превозни средства, т. нар. „Пътна помощ“.
  Прецизирани са текстовете за доказване на финансова стабилност с цел намаляване на административната тежест за превозвачите, като е предвидено, че изискването за липса на публични задължения е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Изменени и допълнени са разпоредбите от закона, свързани с прекратяването на правата, произтичащи от лиценза за превоз на пътници или товари, като е уточнено, че същите се прекратяват, когато превозвачът е извършил системни нарушения.
  С цел да се преустанови практиката превозвачи, извършили нарушения, да прекратят правата от притежавания от тях лиценз по своя инициатива и да подадат заявление за издаване на нов, за да избегнат започване на административно производство по прилагане на принудителни административни мерки, в законопроекта е предвидено правата, произтичащи от лиценз, да не се прекратяват по искане на собственика до приключване на производство за отнемане на лиценза по решение на лицензиращия орган или при започнала проверка в предприятието - до нейното приключване.
  С отделни текстове от законопроекта се предвижда регламентирането на срока за връщането на заверените копия от лиценза или на удостоверенията към лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, съответно и административнонаказателна отговорност за превозвача за неизпълнение на задълженията в този срок, когато на превозвача е наложена принудителна административна мярка „спиране на дейността на превозвача“ чрез отнемане на заверените копия на лиценза на Общността или на удостоверенията към лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България
  По отношение на таксиметровия превоз на пътници са предложени промени, свързани с намаляване на административната тежест, чрез обединяване на публичния регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за издадените удостоверения, и регистрите на общинските администрации - за издадените от тях разрешения.
  Предлага се отмяна на разпоредбата на чл. 24б от Закона за автомобилните превози, в която е предвидено издаване на наредба относно функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните таксиметрови апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, въвеждането й в експлоатация, регистрацията и контролът върху техническото състояние. От вносителите бе обяснено, че отмяната на разпоредбата се предлага поради наличието на съществуваща Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, в която са регламентирани изискванията към таксиметровите апарати в съответствие с Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди.
  Предвид изискването за задължително прилагане на еднакви критерии от собствениците на автогари към превозвачите в законопроекта е предвидена възможност за диференциране на размера на максималните цени за автогарово обслужване по видове транспортни схеми. Предлагат се и разпоредби, предвиждащи санкции по отношение на неспазване на изискванията, определени в методиката, регламентираща формирането на цените, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на базата на категоризиране на автогарите.
  С отделни текстове от законопроекта се предвижда при осъществяването на превоз на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност да не се изисква лиценз, ако превозът се извършва с превозни средства от категория М1 от общини и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
  Прецизирани са и разпоредбите, с които се предвижда изискването за оборудване с обезопасителни колани да не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I, както и от категории М2 и М3, клас В и клас II, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии, когато превозът е с еднопосочна дължина на маршрута до 30 км, с изключение на специализираните превози на деца и/или ученици.
  С преходните и заключителните разпоредби от законопроекта се предвижда промяна в Закона за движението по пътищата, касаеща регламентиране на правилата за движението по пътищата с индивидуални електрически превозни средства. Въвежда се легална дефиниция на „индивидуални електрически превозни средства“ и „самобалансиращо се превозно средство“, определят се изискванията за предпазните средства при тяхната употреба, местата, на които е разрешено придвижването им, както и максимално допустимата скорост на движение и минималната възраст за техните водачи.
  Разписани са и разпоредби, с които се цели разграничаване между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който упражнява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област.
  В хода на дебатите по законопроекта обект на дискусия бе правната регулация и задълженията на водачите на индивидуалните електрически превозни средства и контрола върху тях. Разисквани бяха и разпоредбите, свързани със субсидирането на превоза на пътниците, извършвани от превозвачите по нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските райони, както и компенсирането на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.
  По време на дискусията се изказаха народните представители: Халил Летифов, Павел Христов, Иван Вълков, Николай Тишев, както и представители на браншовите организации.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 14 гласа “ЗА“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума