Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
29/01/2020 първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 02.01.2020 г.
  На редовно заседание, проведено на 23.01.2020 г., Комисията по околната среда и водите разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 02.01.2020 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството: г-жа Деница Николова – заместник-министър и г-н Ивайло Стоянов – началник сектор „Стратегическо планиране и програмиране“.
  От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото приемане бяха представени от заместник-министър Деница Николова.
  Целта на законопроекта е да се постигне оптимизиране на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се сближат и координират по-ефективно. Измененията са свързани с промяна в йерархическата структура на стратегическите документи. Дава се възможност за по-ефективно наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи. Предвижда се промяна в структурата на регионалните съвети за развитие, които ще включват управленски и експертен състав. Разширяват се правомощията им, като се дава възможност да участват във вземането на решения за инвестиции на регионално ниво, включително с европейски средства. Със законопроекта се цели да се постигне по-ефективно изпълнение на регионалната политика, която ще бъде по-ясно фокусирана върху териториите и районите, които имат нужда от подкрепа. Очакванията са за по-пряко участие на местната власт в изпълнението на целенасочената инвестиционна политика.
  Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Ивелина Василева, Манол Генов, Румен Георгиев и Джевдет Чакъров.
  Повдигнати бяха въпроси, свързани с обхвата на районите от ниво 2 и интегрираните регионални проекти, които ще бъдат акцент през следващия програмен период. Как ще се осъществява подбора, изпълнението и мониторинга на проектите? Каква ще е ролята и функциите на регионалните съвети и ще имат ли необходимата експертиза за оценяване на проектите? Предвижданите три етапа на оценка няма ли да доведат до блокиране на работата на администрацията и забавяне в реализацията на проектите? И в следващия програмен период ще се работи ли в посока изравняване на стандартите на регионите?
  Вносителите поясниха, че законопроектът не предвижда промяна в обхвата на районите от ниво 2. За първи път ще се прилага моделът на интегрирани териториални инвестиции, като ще се търси интегрирано въздействие върху дадена територия. Мерките вече няма да се делят по секторни политики, а ще се прилагат комплекс от мерки по всички сектори, които да доведат до положително икономическо въздействие върху територията. Законопроектът предвижда нова структура на регионалните съвети – на експертно и управленско ниво. Ще се използват ясни методология и критерии за оценка на концепциите на всеки етап, като първи е етапът на приемане от обществеността, след това ще се прави експертната оценка за съответствие със законодателството и критериите. Накрая на управленско ниво ще се определя, кои са най-приоритетните проекти за дадена територия. Европейският регламент изисква задължително наличие на регионално ниво, което да взема решенията за проектите и да гарантира, че инвестициите са най-адекватните спрямо дадена територия. Беше пояснено, че новият модел е в посока намаляване на дисбаланса между отделните региони. Дава се възможност на всеки регион спрямо икономическите си показатели да изведе основните си приоритети и да ги изпълни така, че да догони останалите. Като във всички случаи тези приоритети ще бъдат съобразени с интегрираната териториална стратегия.
  След приключване на дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 11 гласа „за”, 0 „против” и 7 „въздържали се”, подкрепи законопроекта и прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 02.01.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума