Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
22/01/2020 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г. разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.
  На заседанието присъстваха Деница Николова, заместник министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Ивайло Стоянов, експерт в същото министерство.
  Законопроектът беше представен от заместник министър Деница Николова.
  Причина за предлаганите промени в Закона за регионалното развитие са изводите от извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Изводите от този анализ в областта на преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства показват недостатъчна ефективност в предприетите мерки, голям брой стратегически документи, неефективен механизъм за контрол и оценка на стратегическите документи, допълнителна административна тежест при събирането и обработването на информация за целите на регионалното и пространствено развитие, както и наличие на големи диспропорции в развитието и изоставане на българските райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите страни от Европейския съюз.
  Бавните темпове на икономически растеж, както и необходимостта от създаване на условия за по-балансирано и устойчиво развитие на територията показват необходимост от извършване на нормативна промяна в законодателната рамка за регионално развитие и пространствено планиране, която да доведе до нов и адекватен подход към регионалната политика в страната. Подготовката за следващия Програмен период 2О21-2027 г. и използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) могат да бъдат ускорител на промяната на модела за изпълнение на регионалната политика чрез по-тясно интегриране на секторните приоритети и цели с тези на политиката за регионално развитие.
  Целта на законопроекта е да се постигне оптимизиране на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се сближат и координират по-ефективно, както и да се използва по-добре натрупаната обща база от информационни ресурси и капацитет.
  Очакваните резултати от реализацията на законопроекта са:
  1. Намален брой стратегически документи, с ясна насоченост и фокусирани върху специфични цели с повишена съдържателност, ефективност и приложимост.
  2. Ясно изявени връзки и целенасочени взаимодействия между стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, както и с другите секторни документи на съответните равнища.
  3. Подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи за регионално развитие, намалена административна тежест и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалното и пространствено развитие.
  4. Въвеждане на информационна платформа за целите на регионалната политика.
  5. Прецизирани състави, отговорности и функции на звената за управление на регионалното развитие в съответствие с изискването за повишаване на ефективността и ефикасността на тяхната работа.
  В зоната на интерес на Комисията по труда, социалната и демографската политика е изменението на Закона за насърчаване на заетостта. Променят се четири члена, като в тях намират място новите определения и дефиниции, с които закона за регионалното развитие ще работи в бъдеще.
  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието на законопроекта.
  В проведената дискусия взеха участие народните Хасан Адемов, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Николай Иванов. В изказванията пролича тревогата на народните представители, че законопроектът е закъснял, че много от оценките имат пожелателен характер, че документа е формален. Беше изказано безпокойство, че законопроектът не осигурява приемственост с досегашните правила и установен ред и че в районите няма подготвени експерти, които да прилагат новите стратегически документи.
  В отговор на многобройните въпроси заместник министър Николова посочи, че с предложените промени в закона за регионалното развитие ще бъдат въведени нов тип документи, обединяващи стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие - Национална концепция за регионално и пространствено развитие, интегрирана териториална стратегия за развитие на статистически район от ниво 2 и план за интегрирано развитие на община.
  Предложенията за промяна в системата от стратегически документи за регионално и пространствено планиране са обосновани от доказаната сложност, повторяемост на обхвата и съдържанието и неефективност в изготвянето и прилагането им до момента. Редуцирането на броя на документите и опростяването на тяхното съдържание с цел да бъдат фокусирани върху решаване на конкретните и специфични проблеми на съответните територии се съпътстват от обединяване на проблематиката на регионалното и пространственото планиране.
  Новите стратегически документи ще подобрят координацията с другите секторни документи на съответните равнища, ще доведат до подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка, както и до намалена административна тежест и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалното и пространствено развитие.
  Предвижда се промяна в структурата на регионалните съвети за развитие, които ще включват управленски и експертен състав.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 13 гласа „за“, без гласове „против“ и 5 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие № 002-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума