Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
22/01/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-04, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г., разгледа и обсъди законопроекта за Националния институт по метеоролгия и хидрология, № 002-01-04, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.

  На заседанието присъства г-н Петър Николов – зам.-министър на образованието и науката, който представи законопроекта за Националния институт по метеорология и хидрология.

  В изложението си г-н Николов обясни, че с цел да се осигурят условия за нормална работа на НИМХ се извърши промяна в правната уредба. Със Закона за държавния бюджет за 2019 г., считано от 1 януари 2019, Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при БАН се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджета по бюджета на Министерството на образованието и науката, а с Постановление на Министерския съвет от 14 януари 2019 г. беше приет и Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.

  Към момента НИМХ е юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. Настоящият механизъм за финансиране и формиране на бюджет показа своите недостатъци.

  В тази връзка в проектозакона се предвижда НИМХ да продължи да бъде със статут на юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката, но да може да съставя, изпълнява и отчита делегиран бюджет.

  С оглед коректността на данните за климатичните промени е от основно значение да се извършват непрекъснати дългогодишни измервания на метеорологичните параметри на едно и също място. Относно станциите, където се извършват метеорологични измервания, собствеността е предимно частно-държавна. Това дава възможност за различни претенции относно посочените имоти, това не гарантира извършване на непрекъснати и дългогодишни измервания на метеорологичните параметри на едно и също място и в тази връзка ограничава възможностите на държавата да прави политики, свързани с климатичните промени.


  На това основание, а и с оглед статута на НИМХ с Проектозакона се прилага собствеността на имотите на НИМХ да е публична държавна.

  За изпълнение на своите задачи НИМХ се нуждае от специалисти, работещи при различни и специфични условия на труд – на денонощен режим във високопланинските станции, в хидрометеорологичните обсерватории, в населените места и други.

  Специфичният статут, който е съчетание на научна организация и на Националната хидрометеорологична служба на Република България, предопределя необходимостта от законова регламентация, която да уреди функции и дейности, органи на управления, финансиране, собственост, организация на работа, работно време и взаимоотношенията на НИМХ с други органи, организации, физически, юридически лица и други.

  Метеорологичната, хидрологичната, агрометеорологичната дейност в Република България ще бъде много по-ефективна и полезна за държавата и гражданите, ако обществените отношения във връзка с НИМХ се уредят трайно със Закон за НИМХ и България ще синхронизира практиката си с повечето от държавите в Европа. Със специален закон с 14 европейски държави са създадени национални метеорологични служби, в това число Австрия, Босна и Херцеговина, Испания, Нидерландия, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Финландия, Федерална Република Германия, Хърватия и Швейцария.

  В заключение г-н Николов каза, че най-същественото в обхвата на Комисията по труда, социалната и демографската политика, е това, че спецификата на НИМХ, особено тези станции, които са на труднодостъпни места в планините, които в различни сезони при тежки метеорологични условия, практически са недостъпни, предвиждат приемане на по-различно законодателство от това, което е регламентирано в Кодекса на труда. Поради тази причина имаме бележките, които направи Министерският съвет. Същевременно имаме становище на Социалното министерство, което подкрепя нашето предложение, че подобно на други министерства на други случаи, свързани с Министерството на отбраната, с пожарната безопасност и прочие по-добре е вместо да се променя Кодексът на труда, да се направят промени в специализирания закон.

  Постигането на всички горепосочени цели се гарантира както от ясните и прецизни законови регламенти, така и от регламентите относно устройството и управлението на НИМХ.

  Осъществяването на целите на Закона за НИМХ е в подкрепа на усилията на българската държава за повишаване качеството на метеорологичното обслужване и на научните изследвания в тази връзка и се обуславя в контекста на политиките за националната сигурност на Република България и по-конкретно – в аспект екологична сигурност.

  Националният институт по метеорология и хидрология ще може да проявява гъвкавост при разпределението на средствата от бюджета си и ще отпадне съществуващото ограничение да се заплаща за работата на учените и специалистите по допълнителни договорни задачи, което към момента демотивира персонала. Това от своя страна ще спомогне за преодоляване на проблемите при изпълнението на основните дейности на НИМХ предвид значимостта му за държавата и обществото и за задържане на висококвалифицираните учени и специалисти, работещи в НИМХ, както и ще привлече млади хора, тъй като те ще са убедени, че ще работят в стабилна във времето структура и ще имат перспектива за кариерно и научно развитие.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов, Георги Гьоков и Румен Генов.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи законопроекта за Националния интитут по метеорология и хидрология, № 002-01-04, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума