Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/02/2020 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет,
  приет на първо гласуване на 31 януари, 2020 г.

  Р А Б О Т Е Н Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ
  /с предложенията, внесени от народни представители в срока по
  чл. 83, ал. 1 от ПОДНС – 14 февруари, 2020 г./
  Проект

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

  (Обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.)
  § 1. Член 1 се изменя така:
  „Чл. 1. С този закон се уреждат планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на стратегическите документи за провеждане на държавната политика за регионално развитие.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 1 думите „стратегическите документи за провеждане на държавната политика за регионално развитие“ се заменят със „системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие“.

  § 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в основния текст думите „за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините“ се заменят със „за намаляване на дисбаланса в развитието в дългосрочна перспектива на статистическите райони от ниво 2, формиращи националната територия“ и след тях се поставя запетая;
  б) в т. 2 накрая се добавя „за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите“;
  в) в т. 3 накрая се добавя „и интеграция на трансграничните райони“;
  г) създават се т. 4-6:
  „4. осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции;
  5. подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски характеристики;
  6. адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия в застрашените територии.”
  2. В ал. 3, т. 5 думата „структуроопределящи“ се заменя със „секторни и хоризонтални“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 2 в 1, буква „а“ и буква „в“ да отпаднат, а в буква „г“ в т. 6 думите „застрашените територии“ да отпаднат.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 2, т. 1 се правят следните изменения:
  1. б. „а“ – отпада.
  2. б. „б“ става б. „а“.
  3. б. „в“ – отпада.
  4. б. „г“ става б. „б“, като в нея, в създаваната т. 6 думите „в застрашените територии“ – отпадат.

  § 3 Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. Държавната политика за регионално развитие се провежда в координация и съгласуваност със секторните и хоризонтални политики и отчита техните териториални измерения.“
  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „райони“ се заменя със „статистически зони, статистически райони и статистически области“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Статистическите зони, които образуват ниво 1, не представляват административно-териториални единици и са с териториален обхват, както следва:
  1. Статистическа зона „Северна и Югоизточна България", включваща Северозападния район, Северния централен район, Североизточния район и Югоизточния район;
  2. Статистическа зона „Югозападна и Южна централна България", включваща Югозападния район и Южния централен район.”
  3. В ал. 3:
  а) в основния текст думата „Районите“ се заменя със „Статистическите райони“;
  б) в т. 5 думата „Софийска“ се заменя със „София“ и думата „София“ се заменя със „София (столица)“.
  4. Създава се нова ал. 4:
  „(4) За целите на прилагане на политиката за регионално развитие, по решение на регионалните съвети за развитие, в населени места в статистическите райони от ниво 2 могат да се осъществяват функции по планиране, програмиране, управление, ресурсно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „Районите“ се заменя със „Статистическите области“.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „Районите“ се заменя със „Статистическите зони, статистическите райони и статистическите области“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 да отпадне.
  2. Точка 2 да отпадне, а в действащата ал. 2 след думите „ниво 1“ се добавя „статистически зони“.
  3. Точка 3 да отпадне, като в действащата ал. 3 след думите „ниво 2“ се добавя „са региони за планиране“ а в т. 5 на ал. 3 думите „Софийска и София“ се заменят със „София и София/Столична община/“.
  4. Точки 4, 5 и 6 да отпаднат.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Т. 1 – отпада.
  2. Т. 2 става т. 1, като се изменя така:
  „1. В ал. 2 в уводното изречение след думите „ниво 1“ се добавя „са статистически зони“.
  3. Т. 3 става т. 2, като се изменя така:
  „2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В уводното изречение след думите „ниво 2“ се добавя „са райони за планиране“.
  2. В т. 5 думите „Софийска и София“ се заменят със „“София и София (Столична община)“.
  4. Т. 4, 5 и 6 – отпадат.

  § 5. Членове 5-7 се отменят.
  § 6. Глава втора „а“ „Планиране на пространственото развитие“ се отменя.
  § 7. Член 8 се изменя така:
  „Чл. 8. (1) Стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество.
  (2) Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща:
  1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие;
  2. Интегрирани териториални стратегии за развитие на статистически райони от ниво 2;
  3. План за интегрирано развитие на община.
  (3) Документите по ал. 2 се намират в йерархична съподчиненост и се разработват, както следва:
  1. Националната концепция за регионално и пространствено развитие - за срок до 15 години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години.
  2. Интегрираните териториални стратегии за развитие на статистически райони от ниво 2 - за срок 7 години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години;
  3. Планът за интегрирано развитие на община - за срок 7 години.
  (4) Документите по ал. 2 служат за:
  1. определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;
  2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие;
  3. планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско развитие;
  4. координиране на секторните и хоризонталните политики на териториално ниво чрез отчитане на териториалните им измерения;
  5. осигуряване на съгласуваност на провеждането на държавната политика за регионално развитие със стратегическите документи на национално ниво;
  6. координиране развитието на националната територия и акватория в съответствие с Морския пространствен план на Република България.“
  § 8. Член 9 се отменя.
  § 9. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. (1) Националната концепция за регионално и пространствено развитие определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието й с другите секторни и хоризонтални политики.
  (2) Националната концепция за регионално и пространствено развитие определя стратегията за развитие на националната територия и връзките й със съседни страни и региони.
  (3) Националната концепция за регионално и пространствено развитие отчита действащите стратегически документи на международно равнище в областта на регионалното и пространственото развитие, Морския пространствен план на Република България и националните стратегически документи за развитие на секторните и хоризонталните политики.
  (4) Националната концепция за регионално и пространствено развитие съдържа:
  1. анализ на демографското, социално-икономическото, екологичното и териториално-урбанистичното състояние, изявените проблеми и потенциали за развитие, като се отчитат и изменението на климата и рисковете от бедствия;
  2. прогнози, алтернативни сценарии и пространствени модели за развитие на националната територия, в които са взети предвид измененията в климата и рисковете от бедствия;
  3. визия, цели и приоритети за регионално и пространствено развитие;
  4. пространствена структура с централни, силно урбанизирани територии, периферни и селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните ценности;
  5. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места с градовете - центрове с европейско, макрорегионално и национално значение, агломерационните образувания и техните зони на влияние;
  6. главни и второстепенни оси на развитие, включително оси с европейско и макрорегионално значение;
  7. транспортни и инфраструктурни коридори и обекти с международно и национално значение и интегриране на страната с европейската транспортна, енергийна мрежа и мрежите за пренос на природен газ, нефт и нефтопродукти;
  8. неформални райони със специфични характеристики и проблеми;
  9. зони за трансгранично и междурегионално сътрудничество, които допускат съвместно планиране и управление със съседни страни;
  10. необходими действия и критерии за наблюдение и оценка на изпълнението на концепцията;
  11. стратегически насоки за разработване и актуализация на интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2 за определен период.
  (5) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се изработва от специализирано търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (6) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 9 в новото съдържание на чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 думата „приема“ се заменя с „одобрява“, а накрая на изречението се добавя „и се приема от Народното събрание“.
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) В процеса на разработване на Националната концепция за регионално и пространствено развитие задължително се провеждат предварителни консултации със заинтересованите страни. Проектът на концепцията се подлага на задължителни онлайн обществени консултации чрез Портала за обществени консултации, поддържан от Министерския съвет.“.
  § 10. Член 11 се изменя така:
  „Чл. 11. (1) За статистическите райони от ниво 2 се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие.
  (2) Интегрираната териториална стратегия за развитие на статистически район от ниво 2 определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния статистически район в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други статистически райони от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона.
  (3) Интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 координира предвижданията на секторните стратегии и документи на регионално равнище в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда и отчита регионалните им специфики и териториалните им измерения.
  (4) Интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 отчита предвижданията и инвестиционните намерения за развитие за територията на района и се използва като основа при разработването на схеми за регионална държавна помощ.
  (5) Интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 съдържа:
  1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответния статистически район от ниво 2;
  2. прогнози, алтернативни сценарии и пространствени модели за развитие;
  3. визия, цели и приоритети за регионално и пространствено развитие на статистическия район от ниво 2;
  4. пространствена структура с централни, силно урбанизирани територии, периферни и селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните ценности и територии със специфични характеристики и проблеми;
  5. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места с градове центрове и с идентифицирани зони за индустриално развитие и бизнес, за отдих и туризъм, за прилагане на интегрирани териториални инвестиции;
  6. главни и второстепенни оси на урбанистично развитие с национално и регионално значение и връзки с осите на развитие в макрорегиона;
  7. транспортни и инфраструктурни коридори и обекти с национално и регионално значение и връзки със съседните райони в страната и в съседните държави;
  8. мерки за интегрирано териториално възстановяване и развитие;
  9. мерки и дейности за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
  10. индикативен списък на важни за статистическия район от ниво 2 проектни идеи с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение;
  11. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на стратегията, конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на проектните идеи;
  12. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие.
  (6) Интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2 се изработват от специализирано търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (7) Интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2 се одобряват от регионалните съвети за развитие.
  (8) Интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2 се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след одобрението им от съответните регионални съвети за развитие.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 10 навсякъде в текста думите „статистическите райони“, „статистически район“ и „статистическия район“ да се заменят с „регионите за планиране“, съответно с „регион за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 10 в новото съдържание на чл. 11 навсякъде в текста думите „статистическите райони“, „статистически район“ и „статистическия район“ се заменят с „районите за планиране, съответно – „район за планиране“.

  § 11. Член 12 се отменя.
  § 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Планът за интегрирано развитие на община определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Планът за интегрирано развитие на община осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Планът за интегрирано развитие на община съдържа:
  1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община;
  2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период;
  3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини;
  4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
  5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
  7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи;
  8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината;
  9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Общинският план за развитие“ се заменят с „Планът за интегрирано развитие на община“.
  5. Създава се ал. 5:
  „(5) Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината за информация пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от съответния общински съвет.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „статистическия район“ се заменя с „региона за планиране;
  2. В ал. 3, т. 3 думата „коопериране“ се заменя със „сътрудничество“, а думата „съседни“ с „други“.
  3. Точка 5 за създаване на ал. 5 да отпадне.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 12 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 в новото съдържание на ал. 1 думите „статистическия район“ се заменя с „района за планиране“.
  2. В т. 3 в съдържанието на ал. 3 в т. 3 думите „коопериране със съседни“ се заменят със „сътрудничество с други“.
  3. Т. 5 – отпада.

  § 13. Член 13а се отменя.
  § 14. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. (1) Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на документите по чл. 8, ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  (3) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  § 15. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министерският съвет приема Националната концепция за регионално и пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  2. В ал. 2 думите „Националната концепция за пространствено развитие и целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие“ се заменят с „Националната концепция за регионално и пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 15 в чл. 16, ал. 1 и 2 думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 15 се правят следните изменения:
  1. Т. 1 се изменя така:
  „1. Ал. 1 се отменя“.
  2. В т. 2 думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думата „структуроопределящи“ се заменя със „секторни и хоризонтални“.
  2. В т. 4 след думата „устойчиво“ се поставя запетая и се добавя „териториално и“.
  3. Точка 5 се изменя така:
  „5. организира изработването и контролира прилагането на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на статистически райони от ниво 2;”.
  4. Точки 6 и 7 се отменят.
  5. В т. 9 думите „чл. 9, ал. 1, т. 1-4“ се заменят с „чл. 8, ал. 2“.
  6. Точки 10 и 11 се отменят.
  7. Точка 13 се отменя.
  8. В т. 16 след думите „комисии за“ се добавя „регионално“ и се поставя запетая.
  9. В т. 17 думите „регионалното развитие“ се заменят с „регионалното“ и думата „планиране“ се заменя с „развитие“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 16 в т. 3 за изменението на т. 5 думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 16, т. 3 в новото съдържание на т. 5 думите „статистически райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 17. Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. (1) В статистическите райони от ниво 2 се създават регионални съвети за развитие.
  (2) Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния статистически район от ниво 2.
  (3) Регионалният съвет за развитие е орган, който включва управленски състав и експертен състав.
  (4) Управленският състав на регионалния съвет за развитие се състои от: председател, заместник-председател, секретар, членове и наблюдатели.
  (5) Експертният състав на регионалния съвет за развитие е без право на глас и се състои от три отделни звена със специфични функции: Звено за медиации, Звено за публични консултации и Звено за предварителен подбор.
  (6) Председателят на регионалния съвет за развитие:
  1. ръководи заседанията на управленския състав на регионалния съвет за развитие, като няма право на глас при вземането на решения от регионалния съвет за развитие;
  2. осигурява прозрачност на работата по изпълнение на функциите на регионалния съвет за развитие;
  3. осигурява условията за провеждане на заседанията на регионалния съвет за развитие, като спазва принципа за безпристрастност при осъществяване на процеса на вземане на решения от членовете на регионалния съвет за развитие.
  (7) В изпълнение на функциите си председателят се подпомага от експерти от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния статистически район от ниво 2.
  (8) Председателят на регионалния съвет за развитие се определя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
  (9) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие:
  1. участва в заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас при вземане на решения;
  2. подпомага председателя на регионалния съвет за развитие в изпълнение на неговите функции.
  (10) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие се определят при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
  (11) Секретар на регионалния съвет за развитие е началникът на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния статистически район от ниво 2, който:
  1. организира и обезпечава административно-техническата работа на управленския състав на регионалния съвет за развитие;
  2. участва в заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас при вземането на решения.
  (12) Членове на управленския състав на регионалния съвет за развитие с право на глас са:
  1. областните управители на областите от съответния статистически район от ниво 2;
  2. кметове на общини от съответния статистически район от ниво 2, определени при условия и по ред съгласно правилника за прилагане на закона;
  3. по един представител от всяко министерство, определен при условия и по ред съгласно правилника за прилагане на закона;
  4. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
  5. представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза на територията на съответния статистически район от ниво 2, определени при условия и по ред съгласно правилника за прилагане на закона;
  6. представители на национално представените организации на работодателите, които имат свои членове на територията на съответния район на ниво 2, определени при условия и по ред съгласно правилника за прилагане на закона;
  7. представители на национално представените организации на работниците и служителите, определени при условия и по ред съгласно правилника за прилагане на закона;
  8. представители на икономическия сектор в съответния статистически район от ниво 2, определени при условия и по ред съгласно правилника за прилагане на закона;
  9. представител на висшите училища в съответния статистически район от ниво 2, определен от Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
  (13) Членове на управленския състав на регионалния съвет за развитие без право на глас, в качеството им на наблюдатели са:
  1. представител на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет;
  2. представител на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" към Министерството на финансите;
  3. представител на Националния статистически институт;
  4. представител на Търговско дружество „Национален център за териториално развитие“ ЕАД;
  5. представител на Българската академия на науките, определен с официално писмо на ръководния орган.
  (14) Процедурите по определяне на поименния състав по ал. 4 и 5 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (15) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие и за укрепване на административния му капацитет, могат да се предвиждат като ресурси по линия на оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и със средства от държавния бюджет.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. (1) В регионите за планиране от ниво 2 се създават регионални съвети за развитие.
  (2) Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика за регионално развитие в съответния район за планиране от ниво 2.
  (3) Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател и членове.
  (4) Членове на регионалния съвет за развитие са:
  1. областните управители на областите от съответния район за планиране от ниво 2;
  2. кметове на общини и/или председатели на общински съвети от съответния район за планиране от ниво 2.
  (5) Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят от представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие.
  (6) Броят на представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определя, както следва:
  1. за областите с население до 200 000 души - двама представители;
  2. за областите с население от 200 001 до 300 000 души - трима представители;
  3. за областите с население от 300 001 до 400 000 души - четирима представители;
  4. за областите с население от 400 001 до 500 000 души - петима представители;
  5. за областите с население над 500 000 души - шестима представители.
  (7) Председателят на регионалния съвет за развитие:
  1. ръководи заседанията на регионалния съвет за развитие;
  2. осигурява прозрачност на работата по изпълнение на функциите на регионалния съвет за развитие;
  3. осигурява условията за провеждане на заседанията на регионалния съвет за развитие, като спазва принципа за безпристрастност при осъществяване на процеса на вземане на решения от членовете на регионалния съвет за развитие.
  (8) Председателят на регионалния съвет за развитие се определя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
  (9) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие подпомага председателя на регионалния съвет за развитие в изпълнение на неговите функции.
  (10) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие се определя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
  (11) Секретар на регионалния съвет за развитие е началникът на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. Секретарят на съвета:
  1. организира и обезпечава административно-техническата работа на регионалния съвет за развитие;
  2. участва в заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас при вземането на решения.
  (12) В изпълнение на функциите си председателят се подпомага от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. Експертният състав на регионалния съвет за развитие се състои от три отделни звена със специфични функции: Звено за медиации, Звено за публични консултации и Звено за предварителен подбор.
  (13) В заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели участват:
  1. представител на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет;
  2. представител на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" към Министерството на финансите;
  3. по един представител от всяко министерство;
  4. представител на Националния статистически институт;
  5. представител на Българската академия на науките.
  6. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
  7. представители на национално представените организации на работодателите, които имат свои членове на територията на съответния регион за планиране от ниво 2;
  8. представители на национално представените организации на работниците и служителите;
  9. представители на висшите училища в съответния регион за планиране от ниво 2;
  10. представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.
  (14) Процедурите по определяне на поименния състав по ал. 13 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (15) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие и за укрепване на административния му капацитет, могат да се предвиждат като ресурси по линия на оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и със средства от държавния бюджет.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 17 новото съдържание на чл. 18 се изменя така:
  „Чл. 18 (1) В районите за планиране от ниво 2 се създават регионални съвети за развитие.
  (2) Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика за регионално развитие в съответния район за планиране от ниво 2.
  (3) Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател и членове.
  (4) Членове на регионалния съвет за развитие са:
  1. областните управители на областите от съответния район за планиране от ниво 2;
  2. кметовете на общини и/или председатели на общински съвети от съответния район за планиране от ниво 2.
  (5) Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят от представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие.
  (6) Председателят на регионалния съвет за развитие:
  1. ръководи заседанията на регионалния съвет за развитие;
  2. осигурява прозрачност на работата по изпълнение на функциите на регионалния съвет за развитие;
  3. осигурява условията за провеждане на заседанията на регионалния съвет за развитие, като спазва принципа за безпристрастност при осъществяване на процеса на вземане на решения от членовете на регионалния съвет за развитие.
  (7) Председателят на регионалния съвет за развитие се избира от съвета на ротационен принцип за срок от шест месеца.
  (8) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие подпомага председателя на регионалния съвет за развитие в изпълнението на неговите функции.
  (9) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие се избира от съвета на ротационен принцип за срок от шест месеца.
  (10) Секретар на регионалния съвет за развитие е началникът на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния район за планиране от ниво 2, който:
  1. организира и обезпечава административно-техническата работа на регионалния съвет за развитие;
  2. участва в заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас при вземането на решения.
  (11) В изпълнение на функциите си председателят се подпомага от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния район за планиране от ниво 2. Експертният състав на регионалния съвет за развитие се състои от три отделни звена със специфични функции: Звено за медиации, Звено за публични консултации и Звено за предварителен подбор.
  (12) В заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас, в качеството им на наблюдатели участват:
  1. представител на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет;
  2. представител на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към Министерството на финансите;
  3. по един представител от всяко министерство;
  4. представител на Националния статистически институт;
  5. представител на Българската академия на науките;
  6. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
  7. представители на национално представените организации на работодателите, които имат свои членове на територията на съответния район за планиране от ниво 2;
  8. представители на национално представените организации на работниците и служителите;
  9. представители на висшите училища в съответния район за планиране от ниво 2;
  10. представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза на територията на съответния район за планиране от ниво 2.
  (13) Процедурите по определяне на поименния състав по ал. 12 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (14) Регионалните съвети за развитие заседават най-малко два пъти годишно. Поименният състав и информация за дейността на съветите и взетите от тях решения се публикуват на интернет страницата на министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  (15) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие и за укрепване на административния му капацитет, могат да се предвиждат като ресурси по линия на оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и със средства от държавния бюджет.

  § 18. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Регионалният съвет за развитие:
  1. обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2;
  2. изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния статистически район от ниво 2;
  3. участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други европейски фондове, в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2, когато са му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални партниращи органи;
  4. участва в процеса на подбор на проекти, финансирани от държавния бюджет и други финансови източници, включително финансови инструменти, в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2, когато са му делегирани правомощия от компетентните ведомства;
  5. осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините в статистическия район от ниво 2;
  6. разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на статистическия район от ниво 2.
  (2) Специфичните функции, отговорности, организацията на работа и вътрешните правила за дейността на двата състава на регионалния съвет за развитие се определят с правилника за прилагане на закона.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 18 в ал. 1 навсякъде думите „статистическия район“ се заменят с „регион за планиране“, а ал. 2 се изменя така:
  „/2/Организацията и дейността на регионалния съвет за развитие се определят с правилника за прилагане на закона.“

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 18 в новото съдържание на чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 навсякъде в текста думите „статистическия район“ се заменя с „район за планиране“.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Организацията и дейността на регионалния съвет за развитие се определят с правилника за прилагане на закона.“.

  § 19. Член 20 се отменя.
  § 20. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 1, 2 и 4 се отменят.
  2. Точки 5 и 6 се изменят така:
  „5. подпомага общинските администрации на общините на територията на областта при разработването и прилагането на плановете за интегрирано развитие на общините чрез предоставяне на консултации и препоръки;
  6. оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответната интегрирана териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2.“
  3. В т. 8 думите „областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие“ се заменят с „интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния район от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините на територията на областта“.
  4. Точка 9 се изменя така:
  „9. съдейства за осигуряване на информация и публичност на територията на съответната област относно изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на района от ниво 2.“
  5. Създава се т. 11:
  „11. участва като член с право на глас в управленския състав на регионалния съвет за развитие.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 20 т. 5 за създаване на т. 11 да отпадне.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 20 т. 5 – отпада.

  § 21. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5:
  а) точки 1-4 се отменят;
  б) създава се т. 8:
  „8. разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на областта.“
  2. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство се ръководи от архитект от съответната областна администрация.”
  § 22. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.
  2. В т. 2 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.
  3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя с „наблюдение“ и думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.
  4. В т. 5 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.
  5. Създава се т. 6:
  „6. участва като член с право на глас в управленския състав на регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 22 т. 5 за създаване на т. 6 да отпадне.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 22 т. 5 – отпада.

  § 23. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.
  2. В т. 3 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.
  3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя с „наблюдение“ и думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.
  § 24. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 след думите „Европейския съюз“ се добавя „включително финансови инструменти“.
  2. В т. 6 след думата „закон“ се добавя „или с подзаконов нормативен акт“.
  § 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. подготовка и актуализация на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2;“
  б) в т. 3 след думите „Европейския съюз“ се добавя „и международни финансови източници“;
  в) точка 4 се отменя;
  г) точки 5 и 6 се изменят така:
  „5. извършване на наблюдение и оценка на прилагането на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2;
  6. осигуряване на комуникационна стратегия на политиката за регионално развитие.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Подготовката, актуализацията, наблюдението и оценката на плановете за интегрирано развитие на общините се финансират от бюджетите на съответните общини, като кметовете на общини ежегодно планират необходимите за целта финансови ресурси.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Ежегодно министърът на регионалното развитие и благоустройството, като компетентен орган за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 планира необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по разработване, актуализация, наблюдение и оценка в рамките на бюджетната процедура. Средствата се осигуряват в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 25 навсякъде думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“, а в ал. 2 след думите „съответните общини“ се добавя „и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде в текста думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.
  2. В т. 2 в новото съдържание на ал. 2 след думите „съответните общини“ се добавя „и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници“.

  § 26. Член 28 се отменя.
  § 27. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „оценката на регионалното“ се добавя „и пространственото“.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) За наблюдението и оценката на регионалното развитие се използват географски информационни системи, официални статистически данни от Националния статистически институт и от Евростат и други източници на официална информация.
  (4) Източниците на информация за наблюдение и оценка на регионалното развитие по ал. 3 се определят в правилника за прилагане на закона.“
  § 28. Член 31 се изменя така:
  „Чл. 31. (1) Наблюдението на изпълнението на Националната концепция за регионално и пространствено развитие се извършва въз основа на резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините.
  (2) Наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 28 навсякъде думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 28 навсякъде в текста думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 29. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Едновременно с разработването на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3 се извършва екологична оценка или се преценява необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
  (2) По преценка на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като компетентен орган за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, както и на кметовете на общини, като компетентни органи за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 3 за разработването на съответните документи може да се извършва предварителна оценка за социално-икономическото им въздействие.“
  § 30. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За реализацията на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното действие.“
  § 31. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За изпълнението на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие.“
  § 32. В чл. 35 думите „стратегическо планиране на регионалното развитие по чл. 9, ал. 1, т. 1-4“ се заменят с „регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2“.
  § 33. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „от областните управители“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.
  § 34. В чл. 37, ал. 1 думите „Стратегиите и плановете“ се заменят със „Стратегическите документи за регионално и пространствено развитие“, а накрая се добавя „и се съхраняват в единна информационна платформа за целите на политиката за регионално развитие“.
  § 35. Глава седма „Наблюдение на пространственото развитие“ се отменя.
  § 36. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. „Териториално сътрудничество" е рамка за изпълнение на съвместни действия и обмен на политики между национални, регионални и местни участници от различни държави членки, които имат трансграничен, транснационален и междурегионален характер, включително за изграждане на мрежи за обмен на информация и опит между заинтересованите страни.“
  2. Точка 3 се отменя.
  3. Точка 4 се изменя така:
  „4. „Оперативни програми“ са документи, съдържащи стратегията на държавата в определени сфери на политиката, чрез които се изпълнява Кохезионната политика на Европейския съюз.“
  4. Точки 6-13 се отменят.
  5. Създава се т. 15:
  „15. „Секторни политики“ са „съвкупност от принципи и действия, които засягат определени сектори на държавното управление като транспорт, околна среда, енергетика, икономика, здравеопазване, образование, социални услуги, култура, туризъм, жилищна политика и други.“
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 37. Изпълнението, наблюдението и оценката на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г., на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г., на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. се довършват по реда, по който са започнали.
  § 38. Изпълнението и наблюдението на изпълнението на областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на областите за периода 2014-2020 г. приключва с изтичането на срока на тяхното действие без извършване на последваща оценка.
  § 39. Компетентните органи по изпълнението, мониторинга и оценката на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г., на областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г., на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г., на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на областите за периода 2014-2020 г. запазват своите функции, правомощия и отговорности до края на действието на съответните документи.
  § 40. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.,
  бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от
  2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г. и бр. 17 и 24 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10, ал. 1 думите „областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие“ се заменят с „документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие съгласно Закона за регионалното развитие“.
  2. В чл. 11, ал. 1 думите „при условията и по реда на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие и на областните съвети за развитие“ се заменят с „от областния съвет за развитие“.
  3. В чл. 13 думите „развитие и“ се заличават.
  4. В чл. 33, ал. 1 думите „областната стратегия за развитие и на регионалния и общинските планове за развитие“ се заменят с „документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие съгласно Закона за регионалното развитие“.
  § 41. В чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от
  1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от
  2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г., бр. 50, 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 80 от 2018 г.) думите „областни стратегии и програми за регионално развитие“ се заменят със „стратегии и програми“.
  § 42. В чл. 12, ал. 3 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп.. бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г. и бр. 13, 15, 57, 61, 95 от 2016 г., бр. 13, 58, 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г. и бр. 1 и 17 от
  2019 г.) думите „като се хармонизират с областните стратегии за развитие по Закона за регионалното развитие“ и запетаята пред тях се заличават.
  § 43. В чл. 10, т. 1 от Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г.,
  бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 60 от 2019 г.) думите „се интегрират в областната стратегия за регионално развитие и“ се заличават.
  § 44. В чл. 14, ал. 2 от Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от
  2012 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 24 и 77 от 2018 г.) думите „с областната стратегия за развитие“ и запетаята пред тях се заличават.
  § 45. В чл. 11 от Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г.,
  бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32 и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г. и бр. 44 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „и се включват в областната стратегия за развитие“ се заличават.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината и на програмата за реализирането му“.
  § 46. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.,
  бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 17, 25 и 61 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10в, ал. 1, т. 1 думите „общинския план за развитие и програмата за реализация на общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината и програмата за реализирането му“.
  2. В чл. 149, ал. 2 думите „плановете за регионално развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 47. В чл. 12, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 27, 38 и 83 от
  2018 г.) думите „регионалните планове за развитие на съответните райони“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на съответните статистически райони от ниво 2“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 47 думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 48. В чл. 19, ал. 1, в основния текст от Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34 и 59 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 17 от
  2016 г. и бр. 30 от 2018 г.) думите „плановете за регионално развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 49. В чл. 78 от Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г.,
  бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от
  2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1, 17, 24, 36, 79 и 81 от 2019 г.) думите „Плановете и програмите за регионално развитие“ се заменят с „Документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие“.
  § 50. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52, 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и 62 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 16:
  а) в ал. 2 думите „районите за планиране“ се заменят със „статистическите райони от ниво 2“;
  б) в ал. 3 думите „района за планиране“ се заменят със „статистическия район от ниво 2“.
  2. В чл. 17:
  а) в ал. 3, в основния текст думите „плановите икономически райони“ се заменят със „статистическите райони от ниво 2“;
  б) в ал. 5 думите „планов икономически район“ се заменят със „статистически район от ниво 2“.
  3. В чл. 81, ал. 3 думите „общинските планове за развитие“ се заменят с „плановете за интегрирано развитие на общините“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 51. В чл. 14а, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от
  2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7 от
  2018 г. и бр. 92 и 108 от 2018 г.) думите „със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на съответната област и община“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на съответните общини“, а думите „с националните стратегии, прогнози, програми и планове за развитие“ се заменят със „с Националната концепция за регионално и пространствено развитие и стратегии и програми на национално ниво”.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 52. В чл. 17, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г. и бр. 56 и 60 от 2019 г.) т. 9 се отменя.
  § 53. В чл. 109, ал. 3 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24, 25, 41, 44 и 62 от 2019 г.) т. 9 се отменя.
  § 54. В чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г, бр. 12, 61 и 95 от 2015 г. бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г. и бр. 51 от 2019 г.) думите „плановете за регионално развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на статистическите райони от ниво 2“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „регионите за планиране“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 46 думите „статистическите райони“ се заменят с „районите за планиране“.

  § 55. Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 80 от 2008 г.), се привежда в съответствие с този закон в срок 6 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”.
  § 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума