Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
29/01/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На извънредно заседание, проведено на 29 януари 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет на 02. 01. 2020 г.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-н Ивайло Стоянов – началник сектор в Министерството на регионалното развитие. Той обърна внимание, че основна причина за предлаганите промени в Закона за регионалното развитие са изводите от извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Изводите от този анализ в областта на преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства показват недостатъчна ефективност в предприетите мерки, голям брой стратегически документи, неефективен механизъм за контрол и оценка на стратегическите документи, допълнителна административна тежест при събирането и обработването на информация за целите на регионалното и пространствено развитие, както и наличие на големи диспропорции в развитието и изоставане на българските райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите страни от Европейския съюз.
  Целта на предложените промени е да се постигне оптимизиране на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се сближат и координират по-ефективно, както и да се използва по-добре натрупаната обща база от информационни ресурси и капацитет.
  Предложени са промени, насочени към намаляване на броя на стратегическите документи, осигуряване на връзки и взаимодействия между стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, както и с другите секторни документи на съответните равнища, опростяване на процеса за наблюдение, контрол и оценка на документите, прецизиране на състава, отговорностите и функциите на звената за управление на регионалното развитие в съответствие с изискването за повишаване на ефективността и ефикасността на тяхната работа. В законопроекта е предвидена и промяна в структурата, състава и компетенциите на регионалните съвети за развитие, които ще включват управленски и експертен състав.
  Очакванията са че новите стратегически документи ще подобрят координацията с другите секторни документи на съответните равнища, ще доведат до подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка, както и до намалена административна тежест и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалното и пространствено развитие.
  В комисията бе представено становище от Националното сдружение на общините в Република България в което са направени конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби в законопроекта.
  По време на дискусията част от изказалите се народни представители подкрепиха по принцип законопроекта, като същевременно всички обърнаха внимание върху необходимостта между двете гласувания съществено да бъдат преработени разпоредбите, свързани със статута, състава, функциите и правомощията на регионалните съвети за развитие.
  Въз основа на обсъжданията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 9 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума