Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие
Дата на приемане 28/02/2020
Брой/година Държавен вестник 21/2020

 


УКАЗ № 49

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2020 г.

Издаден в София на 9 март 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:

„Чл. 1. С този закон се уреждат планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.“

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 2 накрая се добавя „за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите“;

б) в т. 3 накрая се добавя „и интеграция на трансграничните райони“;

в) създават се т. 4, 5 и 6:

„4. осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции;

5. подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски характеристики;

6. адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия.“

2. В ал. 3, т. 5 думата „структуроопределящи“ се заменя със „секторни и хоризонтални“.

§ 3. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. Държавната политика за регионално развитие се провежда в координация и съгласуваност със секторните и хоризонтални политики и отчита техните териториални измерения.“

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „ниво 1“ се добавя „са статистически зони“ и се поставя запетая.

2. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 след думите „ниво 2“ се добавя „са региони за планиране“ и се поставя запетая;

б) в т. 5 думите „Софийска и София“ се заменят със „София и София (Столична община)“.

§ 5. Членове 5, 6 и 7 се отменят.

§ 6. Глава втора „а“ „Планиране на пространственото развитие“ с чл. 7а, 7б, 7в, 7г и 7д се отменя.

§ 7. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. (1) Стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество.

(2) Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща:

1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие;

2. интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;

3. план за интегрирано развитие на община.

(3) Документите по ал. 2 се намират в йерархична съподчиненост и се разработват, както следва:

1. Националната концепция за регионално и пространствено развитие – за срок до 15 години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години;

2. интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 – за срок 7 години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години;

3. планът за интегрирано развитие на община – за срок 7 години.

(4) Документите по ал. 2 служат за:

1. определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;

2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие;

3. планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско развитие;

4. координиране на секторните и хоризонталните политики на териториално ниво чрез отчитане на териториалните им измерения;

5. осигуряване на съгласуваност на провеждането на държавната политика за регионално развитие със стратегическите документи на национално ниво;

6. координиране развитието на националната територия и акватория в съответствие с Морския пространствен план на Република България.“

§ 8. Член 9 се отменя.

§ 9. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. (1) Националната концепция за регионално и пространствено развитие определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието й с другите секторни и хоризонтални политики.

(2) Националната концепция за регионално и пространствено развитие определя стратегията за развитие на националната територия и връзките й със съседни страни и региони.

(3) Националната концепция за регионално и пространствено развитие отчита действащите стратегически документи на международно равнище в областта на регионалното и пространственото развитие, Морския пространствен план на Република България и националните стратегически документи за развитие на секторните и хоризонталните политики.

(4) Националната концепция за регионално и пространствено развитие съдържа:

1. анализ на демографското, социално-икономическото, екологичното и териториално-урбанистичното състояние, изявените проблеми и потенциали за развитие, като се отчитат и изменението на климата и рисковете от бедствия;

2. прогнози, алтернативни сценарии и пространствени модели за развитие на националната територия, в които са взети предвид измененията в климата и рисковете от бедствия;

3. визия, цели и приоритети за регионално и пространствено развитие;

4. пространствена структура с централни, силно урбанизирани територии, периферни и селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните ценности;

5. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места с градовете – центрове с европейско, макрорегионално и национално значение, агломерационните образувания и техните зони на влияние;

6. главни и второстепенни оси на развитие, включително оси с европейско и макрорегионално значение;

7. транспортни и инфраструктурни коридори и обекти с международно и национално значение и интегриране на страната с европейската транспортна, енергийна мрежа и мрежите за пренос на природен газ, нефт и нефтопродукти;

8. неформални райони със специфични характеристики и проблеми;

9. зони за трансгранично и междурегионално сътрудничество, които допускат съвместно планиране и управление със съседни страни;

10. необходими действия и критерии за наблюдение и оценка на изпълнението на концепцията;

11. стратегически насоки за разработване и актуализация на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за определен период.

(5) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се изработва от специализирано търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(6) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 10. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. (1) За регионите за планиране от ниво 2 се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие.

(2) Интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона.

(3) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 координира предвижданията на секторните стратегии и документи на регионално равнище в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда и отчита регионалните им специфики и териториалните им измерения.

(4) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 отчита предвижданията и инвестиционните намерения за развитие за територията на района и се използва като основа при разработването на схеми за регионална държавна помощ.

(5) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 съдържа:

1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2;

2. прогнози, алтернативни сценарии и пространствени модели за развитие;

3. визия, цели и приоритети за регионално и пространствено развитие на региона за планиране от ниво 2;

4. пространствена структура с централни, силно урбанизирани територии, периферни и селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните ценности и територии със специфични характеристики и проблеми;

5. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места с градове центрове и с идентифицирани зони за индустриално развитие и бизнес, за отдих и туризъм, за прилагане на интегрирани териториални инвестиции;

6. главни и второстепенни оси на урбанистично развитие с национално и регионално значение и връзки с осите на развитие в макрорегиона;

7. транспортни и инфраструктурни коридори и обекти с национално и регионално значение и връзки със съседните райони в страната и в съседните държави;

8. мерки за интегрирано териториално възстановяване и развитие;

9. мерки и дейности за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;

10. индикативен списък на важни за региона за планиране от ниво 2 проектни идеи с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение;

11. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на стратегията, конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на проектните идеи;

12. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие.

(6) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се изработват от специализирано търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(7) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се одобряват от регионалните съвети за развитие.

(8) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след одобрението им от съответните регионални съвети за развитие.“

§ 11. Член 12 се отменя.

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Планът за интегрирано развитие на община определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Планът за интегрирано развитие на община осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) Планът за интегрирано развитие на община съдържа:

1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община;

2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период;

3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини;

4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;

5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;

6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;

7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи;

8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината;

9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Общинският план за развитие“ се заменят с „Планът за интегрирано развитие на община“.

5. Създава се ал. 5:

„(5) Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от съответния общински съвет.“

§ 13. Член 13а се отменя.

§ 14. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. (1) Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на документите по чл. 8, ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона.

(2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(3) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Министерският съвет приема Националната концепция за регионално и пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

2. В ал. 2 думите „Националната концепция за пространствено развитие и целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие“ се заменят с „Националната концепция за регионално и пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2“.

§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „структуроопределящи“ се заменя със „секторни и хоризонтални“.

2. В т. 4 след думата „устойчиво“ се поставя запетая и се добавя „териториално и“.

3. Точка 5 се изменя така:

„5. организира изработването и контролира прилагането на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;“.

4. Точки 6 и 7 се отменят.

5. В т. 9 думите „чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4“ се заменят с „чл. 8, ал. 2“.

6. Точки 10 и 11 се отменят.

7. Точка 13 се отменя.

8. В т. 16 след думите „комисии за“ се добавя „регионално“ и се поставя запетая.

9. В т. 17 думите „регионалното развитие“ се заменят с „регионалното“ и думата „планиране“ се заменя с „развитие“.

§ 17. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. (1) В регионите за планиране от ниво 2 се създават регионални съвети за развитие.

(2) Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика за регионално развитие в съответния регион за планиране от ниво 2.

(3) Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател и членове и се подпомага от експертен състав.

(4) Членове на регионалния съвет за развитие са:

1. областните управители на областите от съответния регион за планиране от ниво 2;

2. кметове на общини и/или председатели на общински съвети от съответния регион за планиране от ниво 2.

(5) Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят от представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(6) Броят на представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определя, както следва:

1. за областите с население до 200 000 души – двама представители;

2. за областите с население от 200 001 до 300 000 души – трима представители;

3. за областите с население от 300 001 до 400 000 души – четирима представители;

4. за областите с население от 400 001 до 500 000 души – петима представители;

5. за областите с население над 500 000 души – шестима представители.

(7) Председателят на регионалния съвет за развитие:

1. ръководи заседанията на регионалния съвет за развитие;

2. осигурява прозрачност на работата по изпълнение на функциите на регионалния съвет за развитие;

3. осигурява условията за провеждане на заседанията на регионалния съвет за развитие, като спазва принципа за безпристрастност при осъществяване на процеса на вземане на решения от членовете на регионалния съвет за развитие.

(8) Председателят на регионалния съвет за развитие се определя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. По решение на регионалния съвет за развитие за председател на съвета може да бъде избран член на съвета или лице, което не е член на съвета. Когато председател на съвета е лице извън състава по ал. 4, той няма право на глас при приемането на решения от регионалния съвет за развитие.

(9) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие подпомага председателя на регионалния съвет за развитие в изпълнение на неговите функции.

(10) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие се определя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.

(11) Секретар на регионалния съвет за развитие е началникът на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. Секретарят на съвета:

1. организира и обезпечава административно-техническата работа на регионалния съвет за развитие;

2. участва в заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас при вземането на решения.

(12) В изпълнение на функциите си председателят се подпомага от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. Експертният състав на регионалния съвет за развитие се състои от три отделни звена със специфични функции: звено за медиации, звено за публични консултации и звено за предварителен подбор.

(13) В заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели участват:

1. представител на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет;

2. представител на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към Министерството на финансите;

3. по един представител от всяко министерство;

4. представител на Националния статистически институт;

5. представител на Българската академия на науките;

6. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

7. представители на национално представените организации на работодателите, които имат свои членове на територията на съответния регион за планиране от ниво 2;

8. представители на национално представените организации на работниците и служителите;

9. представители на висшите училища в съответния регион за планиране от ниво 2;

10. представители на икономическия сектор в съответния регион за планиране от ниво 2;

11. представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.

(14) Наблюдателите по ал. 13, т. 6 – 11 имат право на глас при приемането на решения по чл. 19, ал. 1, т. 3.

(15) Процедурните правила за определяне на поименния състав на представителите по ал. 13 се определят с правилника за прилагане на закона.

(16) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие и за укрепване на административния му капацитет, могат да се предвиждат като ресурси по линия на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и със средства от държавния бюджет.“

§ 18. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Регионалният съвет за развитие:

1. обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2;

2. изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2;

3. участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране, в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, когато са му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални партниращи органи;

4. предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;

5. осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините в региона за планиране от ниво 2;

6. разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на региона за планиране от ниво 2.

(2) Организацията и дейността на регионалния съвет за развитие се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 19. Член 20 се отменя.

§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. Точки 1, 2 и 4 се отменят.

2. Точки 5 и 6 се изменят така:

„5. подпомага общинските администрации на общините на територията на областта при разработването и прилагането на плановете за интегрирано развитие на общините чрез предоставяне на консултации и препоръки;

6. оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответната интегрирана териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2;“.

3. В т. 8 думите „областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие“ се заменят с „интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините на територията на областта“.

4. Точка 9 се изменя така:

„9. съдейства за осигуряване на информация и публичност на територията на съответната област относно изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2;“.

§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5:

а) точки 1, 2, 3 и 4 се отменят;

б) създава се т. 8:

„8. разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на областта.“

2. Алинея 9 се изменя така:

„(9) Постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство се ръководи от архитект от съответната областна администрация.“

§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.

2. В т. 2 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.

3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя с „наблюдение“ и думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.

4. В т. 5 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.

§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.

2. В т. 3 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.

3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя с „наблюдение“ и думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината“.

§ 24. В чл. 26 се правят следните допълнения:

1. В т. 4 след думите „Европейския съюз“ се добавя „включително финансови инструменти“.

2. В т. 6 след думата „закон“ се добавя „или с подзаконов нормативен акт“.

§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. подготовка и актуализация на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;“

б) в т. 3 след думите „Европейския съюз“ се добавя „и международни финансови източници“;

в) точка 4 се отменя;

г) точки 5 и 6 се изменят така:

„5. извършване на наблюдение и оценка на прилагането на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;

6. осигуряване на комуникационна стратегия на политиката за регионално развитие.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Подготовката, актуализацията, наблюдението и оценката на плановете за интегрирано развитие на общините се финансират от бюджетите на съответните общини и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници, като кметовете на общини ежегодно планират необходимите за целта финансови ресурси.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Ежегодно министърът на регионалното развитие и благоустройството, като компетентен орган за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, планира необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по разработване, актуализация, наблюдение и оценка в рамките на бюджетната процедура. Средствата се осигуряват в съответствие със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници.“

§ 26. Член 28 се отменя.

§ 27. В чл. 30 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „оценката на регионалното“ се добавя „и пространственото“.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) За наблюдението и оценката на регионалното развитие се използват географски информационни системи, официални статистически данни от Националния статистически институт и от Евростат и други източници на официална информация.

(4) Източниците на информация за наблюдение и оценка на регионалното развитие по ал. 3 се определят в правилника за прилагане на закона.“

§ 28. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. (1) Наблюдението на изпълнението на Националната концепция за регионално и пространствено развитие се извършва въз основа на резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините.

(2) Наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.“

§ 29. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32. (1) Едновременно с разработването на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3 се извършва екологична оценка или се преценява необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

(2) По преценка на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като компетентен орган за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, както и на кметовете на общини, като компетентни органи за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 3, за разработването на съответните документи може да се извършва предварителна оценка за социално-икономическото им въздействие.“

§ 30. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:

„(1) За реализацията на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното действие.“

§ 31. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:

„(1) За изпълнението на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие.“

§ 32. В чл. 35 думите „стратегическо планиране на регионалното развитие по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4“ се заменят с „регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2“.

§ 33. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от областните управители“ и запетаята пред тях се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 34. В чл. 37, ал. 1 думите „Стратегиите и плановете“ се заменят със „Стратегическите документи за регионално и пространствено развитие“, а накрая се добавя „и се съхраняват в единна информационна платформа за целите на политиката за регионално развитие“.

§ 35. Глава седма „Наблюдение на пространственото развитие“ с чл. 38, 39 и 40 се отменя.

§ 36. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. „Териториално сътрудничество“ е рамка за изпълнение на съвместни действия и обмен на политики между национални, регионални и местни участници от различни държави членки, които имат трансграничен, транснационален и междурегионален характер, включително за изграждане на мрежи за обмен на информация и опит между заинтересованите страни.“

2. Точка 3 се отменя.

3. Точка 4 се изменя така:

„4. „Оперативни програми“ са документи, съдържащи стратегията на държавата в определени сфери на политиката, чрез които се изпълнява Кохезионната политика на Европейския съюз.“

4. Точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се отменят.

5. Създават се т. 15 и 16:

„15. „Секторни политики“ са съвкупност от принципи и действия, които засягат определени сектори на държавното управление, като транспорт, околна среда, енергетика, икономика, здравеопазване, образование, социални услуги, култура, туризъм, жилищна политика и други.

16. „Трансгранични райони“ са територии (райони от ниво 3), граничещи по суша или по вода със съседна държава – членка на Европейския съюз, или с трета държава по външните граници на Европейския съюз.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 37. Изпълнението, наблюдението и оценката на Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., на регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014 – 2020 г., на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. се довършват по реда, по който са започнали.

§ 38. Изпълнението и наблюдението на изпълнението на областните стратегии за развитие за периода 2014 – 2020 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на областите за периода 2014 – 2020 г. приключват с изтичането на срока на тяхното действие без извършване на последваща оценка.

§ 39. Компетентните органи по изпълнението, мониторинга и оценката на Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., на регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на областните стратегии за развитие за периода 2014 – 2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014 – 2020 г., на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на областите за периода 2014 – 2020 г. запазват своите функции, правомощия и отговорности до края на действието на съответните документи.

§ 40. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г. и бр. 17, 24 и 101 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10, ал. 1 думите „областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие“ се заменят с „документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие съгласно Закона за регионалното развитие“.

2. В чл. 11, ал. 1 думите „при условията и по реда на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие и на областните съвети за развитие“ се заменят с „от областния съвет за развитие“.

3. В чл. 13 думите „развитие и“ се заличават.

4. В чл. 33, ал. 1 думите „областната стратегия за развитие и на регионалния и общинските планове за развитие“ се заменят с „документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие съгласно Закона за регионалното развитие“.

§ 41. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г., бр. 50, 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 31, ал. 1, т. 2 думите „областни стратегии и програми за регионално развитие“ се заменят със „стратегии и програми“.

§ 42. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г. и бр. 1 и 17 от 2019 г.) в чл. 12, ал. 3 думите „като се хармонизират с областните стратегии за развитие по Закона за регионалното развитие“ и запетаята пред тях се заличават.

§ 43. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от 2019 г. и бр. 13 и 17 от 2020 г.) в чл. 10, т. 1 думите „се интегрират в областната стратегия за регионално развитие и“ се заличават.

§ 44. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 24 и 77 от 2018 г.) в чл. 14, ал. 2 думите „с областната стратегия за развитие“ и запетаята пред тях се заличават.

§ 45. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32 и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г. и бр. 44 от 2019 г.) в чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „и се включват в областната стратегия за развитие“ се заличават.

2. В ал. 2, т. 1 думите „общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината и на програмата за реализирането му“.

§ 46. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 17, 25 и 61 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10в, ал. 1, т. 1 думите „общинския план за развитие и програмата за реализация на общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано развитие на общината и програмата за реализирането му“.

2. В чл. 149, ал. 2 думите „плановете за регионално развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2“.

§ 47. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 27, 38 и 83 от 2018 г.) в чл. 12, ал. 3 думите „регионалните планове за развитие на съответните райони“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на съответните региони за планиране от ниво 2“.

§ 48. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г. и бр. 30 от 2018 г.) в чл. 19, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „плановете за регионално развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2“.

§ 49. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1, 17, 24, 36, 79, 81 и 101 от 2019 г.) в чл. 78 думите „Плановете и програмите за регионално развитие“ се заменят с „Документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие“.

§ 50. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и 62 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 16:

а) в ал. 2 думите „районите за планиране“ се заменят с „регионите за планиране от ниво 2“;

б) в ал. 3 думите „района за планиране“ се заменят с „региона за планиране от ниво 2“.

2. В чл. 17:

а) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите „плановите икономически райони“ се заменят с „регионите за планиране от ниво 2“;

б) в ал. 5 думите „планов икономически район“ се заменят с „регион за планиране от ниво 2“.

3. В чл. 81, ал. 3 думите „общинските планове за развитие“ се заменят с „плановете за интегрирано развитие на общините“.

§ 51. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.) в чл. 14а, ал. 3 думите „със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на съответната област и община“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на съответните общини“, а думите „с националните стратегии, прогнози, програми и планове за развитие“ се заменят със „с Националната концепция за регионално и пространствено развитие и стратегии и програми на национално ниво“.

§ 52. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г. и бр. 56 и 60 от 2019 г.) в чл. 17, ал. 2 т. 9 се отменя.

§ 53. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.) в чл. 109, ал. 3 т. 9 се отменя.

§ 54. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г. бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г. и бр. 51 и 98 от 2019 г.) в чл. 14, ал. 2, т. 4 думите „плановете за регионално развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2“.

§ 55. Правилникът за прилагане на закона се привежда в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

2145