Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020 to be used for migration, refugee inflows and security threats, for immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak and for reinforcement of the European Public Prosecutor's Office COM(2020) 140 27/03/2020
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Assistance to Greece in response to increased migration pressure Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak Support to post-earthquake reconstruction in Albania Other adjustments COM(2020) 145 27/03/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Комитета по СИП ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Комитета по СИП COM(2020) 116 26/03/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on identity of the asset manager for the common provisioning fund in accordance with Article 212 of Financial Regulation 2018/1046 COM(2020) 130 25/03/2020
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024 ANNEX to the JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024 JOIN(2020) 5 25/03/2020
Съвместно предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ за приемане на решение за определяне на стратегическите цели на Съюза, които да се преследват с Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2020—2024 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Съвместно предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ за приемане на решение за определяне на стратегическите цели на Съюза, които да се преследват с Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2020—2024 г. JOIN(2020) 6 25/03/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за приемане на допълнителната изследователска програма за реактора с висока плътност на неутронния поток в Петен за периода 2020—2023 година, която Съвместният изследователски център ще изпълнява за Европейската общност за атомна енергия ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за приемане на допълнителната изследователска програма за реактора с висока плътност на неутронния поток в Петен за периода 2020—2023 г., която Съвместният изследователски център ще изпълнява за Европейската общност за атомна енергия COM(2020) 108 24/03/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL State of play as regards the situation of non-reciprocity in the area of visa policy COM(2020) 119 23/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за периода 2013—2018 г. относно финансовото състояние на осигурителната схема за безработица в полза на бившите срочно или договорно наети служители и парламентарните сътрудници, които са останали без работа след прекратяване на служебните им правоотношения с институция на Европейския съюз COM(2020) 110 23/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането от държавите членки на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства Период на докладване 2017—2018 година ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно прилагането от държавите членки на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства Период на докладване 2017—2018 година COM(2020) 107 23/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането от страна на държавите членки на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства Отчетен период 2015—2016 г. ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането от страна на държавите членки на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства Отчетен период 2015—2016 г. COM(2020) 109 23/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА относно изпълнението на съобщението на Комисията, озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най?отдалечените региони на Европейския съюз“ ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА относно изпълнението на съобщението на Комисията, озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най?отдалечените региони на Европейския съюз“ COM(2020) 104 23/03/2020
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решението на Съвета от 7 юни 2016 г. за упълномощаване на Комисията да започне преговори за всеобхватно споразумение за въздушен транспорт между Европейския съюз и неговите държави членки и държавите — членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), по отношение на въпросите от изключителната компетентност на Съюза COM(2020) 106 20/03/2020
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Eastern Partnership policy beyond 2020 Reinforcing Resilience - an Eastern Partnership that delivers for all {SWD(2020)56} JOIN(2020) 7 18/03/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА COVID-19: Временно ограничение на неналожителните пътувания до ЕС COM(2020) 115 16/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно транспонирането на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) COM(2020) 99 13/03/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19 ПРИЛОЖЕНИЯ към СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Координирани икономически мерки в отговор на пандемията COVID-19 COM(2020) 112 13/03/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1301/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 относно специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на епидемичния взрив на COVID-19 [Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса] COM(2020) 113 13/03/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността COM(2020) 111 13/03/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве COM(2020) 114 13/03/2020