Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане COM(2020) 675 29/10/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, по отношение на изменението на допълнения 2-В-1 и 2-В-2 от приложение 2-В относно моторните превозни средства и частите ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, по отношение на изменението на допълнения 2-В-1 и 2-В-2 от приложение 2-В относно моторните превозни средства и частите COM(2020) 678 28/10/2020
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 2006/112/EC as regards temporary measures in relation to value added tax for COVID-19 vaccines and in vitro diagnostic medical devices in response to the COVID-19 pandemic COM(2020) 688 28/10/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИИТЕ, КОИТО СЕ ПОКРИВАТ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ Положение към 31 декември 2019 г. {SWD(2020)241} COM(2020) 677 28/10/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL COVID-19 Guidance on persons exempted from the temporary restriction on non-essential travel to the EU as regards the implementation of Council Recommendation 2020/912 of 30 June 2020 COM(2020) 686 28/10/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL upgrading the transport Green Lanes to keep the economy going during the COVID-19 pandemic resurgence ANNEXES to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council upgrading the transport Green Lanes to keep the economy going during the COVID pandemic resurgence COM(2020) 685 28/10/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL on additional COVID-19 response measures COM(2020) 687 28/10/2020
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adequate minimum wages in the European Union COM(2020) 682 28/10/2020
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 COM(2020) 673 28/10/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Съвета за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза COM(2020) 668 27/10/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на програма за документиране на улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 640/2010 COM(2020) 670 27/10/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета във връзка с приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) COM(2020) 669 26/10/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за изпълнението и действието на Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (преработен текст) {SWD(2020)229} COM(2020) 664 22/10/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2021 г. и 2022 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2021 г. и 2022 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза COM(2020) 666 22/10/2020
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно въпроси, свързани с валутните курсове на CFA франк и коморски франк (98/683/ЕО) COM(2020) 658 20/10/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС— Канада във връзка с приемането на решението относно взаимното признаване на програмата на Канада за закрила на партньорите и на програмата за одобрени икономически оператори на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС— Канада във връзка с приемането на решението относно взаимното признаване на програмата на Канада за закрила на партньорите и на програмата за одобрени икономически оператори на Европейския съюз COM(2020) 655 20/10/2020
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims {SWD(2020)226} COM(2020) 661 20/10/2020
СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на плана за действие за военната мобилност от юни 2019 г. до септември 2020 г. JOIN(2020) 16 19/10/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Работна програма на Комисията за 2021 г. Жизнен съюз в един уязвим святПРИЛОЖЕНИЯ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Работна програма на Комисията за 2021 г. Жизнен съюз в един уязвим свят COM(2020) 690 19/10/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на четиридесетото заседание на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция) COM(2020) 654 16/10/2020