Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за изменение на Протокола към Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси, и на Протокола за изменение на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), с което се предоставя възможността за присъединяване на Кралство Мароко ПРИЛОЖЕНИЕ към препоръка за Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за изменение на Протокола към Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси, и на Протокола за изменение на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), с което се предоставя възможността за присъединяване на Кралство Мароко COM(2019) 622 29/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прегледа на пазара на едро {SWD(2019)416} COM(2019) 616 29/11/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за актуализиране на указанията за водене на преговори за споразумения за икономическо партньорство (СИП) с държавите и регионите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за актуализиране на указанията за водене на преговори за споразумения за икономическо партньорство (СИП) с държавите и регионите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) COM(2019) 608 28/11/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 COM(2019) 619 28/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данните, свързани с отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2019 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях ПРИЛОЖЕНИЕ към Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно данните, свързани с отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2019 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях COM(2019) 617 28/11/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2013/677/ЕС за предоставяне на разрешение на Люксембург да въведе специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2019) 618 28/11/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ COM(2019) 606 27/11/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ COM(2019) 606 27/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Девети доклад на Комисията за функционирането на системата за проверки на традиционните собствени ресурси (2016—2018 г.) (член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Девети доклад на Комисията за функционирането на системата за проверки на традиционните собствени ресурси (2016—2018 г.) (член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г.) COM(2019) 601 26/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад от 2019 г. относно прилагането на инструментите на Европейския съюз за финансиране на външни дейности през 2018 г. {SWD(2019)409} COM(2019) 604 26/11/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Приложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти COM(2019) 599 21/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета по член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисията за засилено наблюдение в Румъния на 25 септември 2019 г. COM(2019) 910 20/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисия за засилено наблюдение в Унгария на 26 септември 2019 г. COM(2019) 920 20/11/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Румъния не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 14 юни 2019 г. {SWD(2019)932} COM(2019) 913 20/11/2019
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед на отстраняването на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Унгария COM(2019) 922 20/11/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Унгария не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 14 юни 2019 г. {SWD(2019)941} COM(2019) 921 20/11/2019
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед на отстраняването на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния COM(2019) 912 20/11/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА за проектите на бюджетни планове за 2020 г.: цялостна оценка ПРИЛОЖЕНИЯ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА за проектите на бюджетни планове за 2020 г.: цялостна оценка COM(2019) 900 20/11/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Засилено наблюдение – Гърция, ноември 2019 г. {SWD(2019)930} COM(2019) 930 20/11/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно действието на Регламент (ЕС) № 912/2014 относно финансовата отговорност, свързана с уреждането на спорове между инвеститор и държава по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна COM(2019) 597 19/11/2019