Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за финансов надзор
23/07/2020

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Избира Петър Георгиев Джелепов за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката є по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Решението е прието от 44-то Народно съб- рание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

5452