Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 24/04/2018


Комисия по енергетика
24/04/2018, 11:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Изслушване на кандидати за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране

2. Разглеждане, обсъждане и гласуване на общ законопроект за изменение и допълнение на приетите на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, 854-01-19 , внесен от ДЕЛЯН ДОБРЕВ , ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ и АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ на 27 март 2018 и законопроект за допълнение на Закона за енергетиката №854-01-17., внесен от ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ и група народни представители на 08 март 2018г. – за второ четене

3. Разни
1.Изслушване на кандидатите за длъжността заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
сряда, 25/04/2018


Комисия по икономическа политика и туризъм
25/04/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите

1. Представяне на информация от Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Живко Петров, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ относно намаляване на административната тежест при осъществяване на юрисдикция и контрол по отношение идентифицирането, собствеността, финансовите тежести и отговорностите на корабособствениците.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 5 април 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17 април 2018 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/04/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Изслушване на министъра на труда и социалната политика относно напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС (в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 1.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.).
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
25/04/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", № 802 – 01 – 9, внесен от Министерския съвет на 19 март 2018 г. – първо гласуване.

2. Предоставяне на информация от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно т. н. „Пакет мобилност“.

3. Разни.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
25/04/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 25 април 2018 г. (сряда) от 15.00 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане на „Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г.“, № 839-02-5, внесен на 30.03.2018 г. от Омбудсмана на Република България
2. Разни.

От Ръководството
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
25/04/2018, 15:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 802-01-9, внесен от Министерски съвет на 19.03.2018 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-12, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.

3. Разни
четвъртък, 26/04/2018


Комисия по здравеопазването
26/04/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ще проведе редовно заседание на 26.04.2018 г., /четвъртък/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Точка единствена. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 702-01-57, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2017 г. – второ гласуване.
1. Разглеждане на Национална гражданска инициатива "Тунел под Петрохан", № ПГ-839-01-1, внесена на 16 януари 2018 г. от Инициативен комитет.

2. Проект на График за приемна на гражданите в периода май-юли 2017 г.

3. Разни
1. Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството - Николай Нанков, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“, № ПГ-839-01-1, внесена на 16 януари 2018 г. от Инициативен комитет.
Комисия по културата и медиите
26/04/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане финансирането на музикални състави на БНР.

2. Обсъждане на Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 31 декември 2017 г., № 830-00-2, внесен от СЕМ на 30.03.2018 г.

3. Разни.
1. Програма за дейността на комисията за втора парламентарна сесия на 2018г.

2. Разни