Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
14/03/2018

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществен съвет към
  Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

  П Р О Т О К О Л

  № 6

  На 14 март 2018 г., сряда от 10,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация за статуса на проекта на Закон за доброволчеството - напредък, работна група, следващи стъпки
  2. Информация за Национална гражданска инициатива за преразпределение на данъчната тежест и справедливи данъци чрез въвеждане на необлагаем минимум за доходите на физическите лица поне до текущия размер на минималната работна заплата и въвеждане на намалени ставки на ДДС от 9% за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги, № ПГ-739-01-18, внесена от Инициативен комитет на 10.11.2017 г. - (становище на ИПИ)
  3. Обсъждане на Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“ № ПГ 839-01-1, внесена от инициативен комитет на 16.01.2018 г.
  4. Предложение от НМД за Становище на Обществения съвет относно предложения на Фондация „Бащи за отговорно родителство по тема „Деца в родителски конфликт- как да гарантираме правата им.“
  5. Промени в нормативната рамка, касаещи работата на ЮЛНЦ
  6. Разни.

  Списъкът на присъствалите на заседанието се прилага към протокола.

  Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ива Таралежкова – председател на Обществения съвет.
  * * *
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА: Уважаеми колеги, добър ден. Уважаеми гости! Изчита дневния ред. Имате ли други предложения за точки в дневния ред. Имаме предложение за обсъждане на промени в Правилника за работа на Обществения съвет – предложението ви е изпратено. По имейла г-жа Нонка Матова е изпратила предложение т. 4 от дневния ред да се отложи, за да бъдат изискани становища на държавни и общински органи.
  МАРИАНА СТАНЕВА – Искам да предложа една нова точка в дневния ред, а именно – Запознаване на членовете на Обществения съвет с предстоящо изменение на нормативната уредба, касаеща изготвянето на оценките.
  АШОД ДЕРАНДОНЯН – Бих искал в точка разни да информирам Обществения съвет за работата на работната група по жестовия език. Имаме предложение за пътна карта по темата.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Материалът е получен в комисията снощи. Виждам, че имате пред себе си пътната карта. До днес не можем да го разглеждаме, защото по правилник материалите се разпращат най- малко 3 дни преди заседанието. Ще го подложа на гласуване. Ще подложа на гласуване всички предложения поотделно. Първо е предложението на колегите за промени в Правилника за работата на Обществения съвет.
  ЗА- 11, ПРОТИВ -0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 . Приема се.
  Следващото предложение за точка в дневния ред е запознаване на членовете на Обществения съвет с предстоящо изменение на нормативната уредба, касаеща изготвянето на оценките.
  ЗА- 9 ПРОТИВ -0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 . Приема се.
  И третото предложение да се включи информация за напредъка в работата на работната група.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Това са две предложения. Представянето на пътната карта и информация за работата на работната група. Пътната карта е 17 страници материал. Следва да се запознаем с него по-подробно. Ще подкрепя второто предложение – за информиране на ОС за работата на работната група.
  АШОД ДЕРАНТОНЯН – На днешното заседание предлагаме само да информираме Обществения съвет, а пътната карта да влезе като точка на следващото заседание.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Подлагам на гласуване в точка Разни да бъде информиран ОС за работата на работната група.
  ЗА-11 ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 . Приема се.
  Последното предложение, което е от г-жа Матова да отложим разглеждането на т. 4. Имахме предварително тези материали. Възложихме на НМД да изготви проект за становище. Подлагам предложението за отпадане.
  ЗА- 0 ПРОТИВ -8, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. Не се приема предложението на госпожа Матова.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА: Преминаваме към точка първа.
  ЛИЛИЯ ИВАНОВА – Законопроектът за доброволчеството беше разглеждан в Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и бе приет с пълно мнозинство. От името на Обществения съвет г-н Панов представи становището на ОС. Вносителят, г-жа Ангелова пое ангажимент след като законопроекта бъде приет в пленарна зала на първо четене да се сформира работна група която да се запознае с всички предложения за второ четете и за се изчистят текстовете преди разглеждането за второ четене на правна комисия. Ще информирам членовете на Обществения съвет когато в правна комисия се включи като точка от дневния Законопроекта за доброволчеството които има желание да присъства на заседанието
  ПЕТКО КЕНАНОВ – ДА се повлияе да влезе по скоро в дневния ред.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Това, което можем да направим, е да изпратим писмо до Председателя на правна комисия от името на ОС с молба да бъде включена като точка в най- скоро време.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Предлагам по не формален начин да действаме. Или г-н Кутев да говори с г-н Кирилов.
  ПЕТКО КЕНАНОВ- И двата подхода може да се използват. И сега предлагам това писмо да го гласуваме.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Подлагам на гласуване решението – да подготвим писмо и да приканим да влезе като точка в дневния ред на правна комисия.
  ЗА- 10 ПРОТИВ -0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2. Приема се.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Паралелно ще се търсят срещи и разговори между председателите на комисиите. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – информация за националната инициатива за ДДС.
  ЛИЛИЯ ИВАНОВА – На своето редовно заседание от 1 март Комисията разгледа инициативата. Присъстваха вносителите, които я представиха. Бе проведен и сериозен дебат. Изказаха се народните представители Менда Стоянова, Антон Кутев, Надя Клисурска и др. С 14 гласа – за , 0 против и 0 – въздържали се, Комисията взе следното решение.
  1. Констатира, че исканията на Инициативата кореспондират с някои становища на Европейски органи, чиито цели са да дадат по-големи възможности на държавите членки да прилагат различни ставки на ДДС, съобразно националните си приоритети.
  2. Приветства гражданската активност по теми, които засягат всички български граждани и подкрепя инициирането на широк парламентарен, политически и обществен дебат за цялостната данъчна система в България.
  СВЕТЛА КОСТАДИНОВА (ИПИ) - Всички сте получили становището, няма да го изчитам. Ще кажа само няколко думи. Категорично не подкрепяме предлаганите промени за промени в данъчната система. За момента нашето становище е против.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Всички сте получили становището на Института за пазарна икономика. Точката е за информация какво се е случило с инициативата по време на заседанието на Комисията. Ако някой иска, да добави нещо.
  ПЕТКО КЕНАНОВ – Високите ставки на лекарства и на учебници, кои печели от това. Г-н Божков. ДДС на лекарствата, което касае целия български народ трябва да падне.
  НИКОЛАЙ ГАЦЕВ – Имаме предложение да диференцирани ставки в социалната сфера. Дори и закупуването на апарати на хора със загубен слух.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Представете вашите становища в ОС и ще ги обсъдим на следващо заседание.
  КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА – Искам само да кажа, че точката в дневния ред е информативна. По отношение на развитието на инициативата. ИПИ са част от ОС по икономическите въпроси. Не предстои да взимаме решение.
  КАЛИН ПЪРВАНОВ – Аз съм представител на инициативата, която събра над 30 000 подписа. Излишно е да се убеждаваме колко трудно се събират подписи. Искам да кажа, че съм учуден, защото тази тема се обсъжда без да бъдем поканени. Изненадан съм, че единственото становище, което разглеждате, е на Института за пазарна икономика. Ние разглеждаме този институт не като икономически, а като идеологически. Те защитават една определена икономическа идеология. Становището не отразява всички гледни точки. Има толкова много икономически институти, защо трябва да се търси един точно определен. ИПИ се хвалят, че именно те са авторите на тази данъчна реформа преди 10 години. И съвсем нормално е да се напише такова становище. Ако може да дадете и другата гледна точка. Дайте думата на нашия експерт, госпожа Григорова.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – ИПИ е член на ОС и като такъв са изготвили становище. Никой от ОС не е спрян да даде становище. Предложихте да изкажете и вашето становище.
  НИКОЛАЙ ГАЦЕВ. Процедурно. Предлагам в писмен вид да ни бъде представено становището на инициативния комитет. И да го внеса като точка на другото заседание. Не сме съгласни със становището на ИПИ.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Нека се изкаже г-жа Григорова, за да не водим този дебат на всяко заседание. В рамките на 3 мин.
  ИЛИАНА НИКОЛОВА – По процедура. Да гласуваме дали да дадем думата на г-жа Григорова.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Илиана Николова
  ЗА- 12, ПРОТИВ -0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Приема се.
  ВАНЯ ГРИГОРОВА – Ще се опитам да бъда максимално кратка, като се позова на международни финансови институции и ЕК основно. Обръщам внимание на поредица доклади на организацията за икономическо сътрудничество и развитие които акцентират върху смущаващото увеличение на неравенството и бедността. Неравенството не може вече да се неглижира. През 2009 г. МФ публикува годишен доклад в които казва, че данъчната реформа увеличава данъчната тежест за ниско доходните домакинства и съответно е намалено потреблението. Защо смятаме, че неравенството и бедността са неразривно свързани с данъчната система и данъчната политика, отговор дава и годишния доклад на Европейската комисия които беше публикуван на 7 март тази година. Вече имаме примера на Румъния която редуцира ДДС за основни групи стоки които са от първа необходимост и вследствие на това потреблението се е увеличило. И се увеличил прихода от ДДС на тези стоки. НСИ няма колебания за това, че данъчната тежест е увеличила неравенството и бедността.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Комисията е взела вече решение по гражданската инициатива, за което Ви информирахме в началото на заседанието. Всеки от Вас, който иска, може да представи своето становище за следващи заседания.
  СВЕТЛА КОСТАДИНОВА: Това е становище на ИПИ. Най- логично е ние да представим становище т.к. това е материя в нашият ресор. Никой не е спрян да представи своето становище по темата. Ние не ангажираме Обществения съвет. Ние това становище сме го изпратили до Председателя на Народното събрание до КБФ, КСП и до КВНОЖГ.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Както казахме, точката е информативна. Няма да се взема решение. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Национална граждански инициатива “Тунел под Петрохан“. Получили сте материала. Ние всъщност не бихме коментирали по същество. Само бихме я подкрепили като инициатива.
  НИКОЛАЙ ГАЦЕВ – Подкрепям по принцип инициативата. Идеята за този тунел е свързан с държавната политика.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – При нас идват всички инициативи като НПО. Има ли други становища по темата.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Държавата вече е ангажирана с този въпрос. Да гласуваме.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Чухме коментари в подкрепа на инициативата. Има предложение за гласуване. Който е за подкрепа по принцип?
  ЗА- 7, ПРОТИВ -0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5. Приема се.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Продължаваме със следващата точка. Моля да чуем проекта за становище от НМД, което те са подготвили по писмото, което всички сте получили.
  МАРУСЯ ЦВЕТКОВА - Изчита проекта за становище (приложено към протокола). Това, което ние като НМД и темата свързана с въпросите за децата като не сме влизали в детайли по всички засегнати теми. Най- логично е ОС да предложи на КВНОЖГ да инициира работна група към ДАЗД. Това е, което предлагаме като решение.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Подлагам на гласуване следното решение по т.4 от дневния ред: Обществения съвет препоръчва на КВНОЖГ да инициира създаване на работна група към ДАЗД, която да включва представители на НСИ, УНИЦЕФ България , отговорни институции и НПО със задача да съдейства за създаване на база данни по индикатори, като направи преглед на настоящите индикаторите по теми, да идентифицира дали те позволяват проследяване на напредък и въздействие, да излезе с предложение за следващи стъпки по отношение на конкретните проблеми, описани в писмото и становището.
  ЗА- 12, ПРОТИВ -0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Приема се.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Преминаваме към следващата точка - информация за промени в нормативната уредба, касаещи работата на НПО.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Последните промени са свързани със Закона за мерките срещу изпиране на пари. В момента в НС се гледа на второ четене. Всички ЮЛНЦ трябва да приемат вътрешни правила. За ЮЛНЦ има пооблекчени изисквания. Приемането на вътрешни правила е задължително за организации с оборот над 20 000 лв. и е задължително да правят оценка на риска. Всички ЮЛНЦ трябва да посочат своите действителни собственици. Трябва да се види как това ще се отрази на организациите. Това е накратко. На следващото заседание ще ви дам повече информация.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Имаше много по радикални предложения преди 2 години. Тези са в по-добра насока за НПО. Моля, Краси Величкова да информира съвета за промените, касаещи защита на лични данни.
  КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА – Става въпрос влизане в сила на новия Регламент за защита на личните данни от 25 май, той касае и НПО. Нови правила ще има как се съхраняват лични данни. В последната една година има страшно много обучения по темата. Самият регламент предвижда много големи санкции към тези, които не спазват правилата по регламента. НПО не са информирани и не знаят каква е разликата между обработването на лични данни и съхранението им. Бих предложила ако искате да поканим на следващо заседание на ОС човек от Комисията за защита на личните данни и да коментираме тази тема. Не се ангажират с разработването на наръчници, а отговарят само на индивидуални запитвания. Да ги поканим и да обсъдим основните промени.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Това, което можем да направим е да поискаме по- широк разяснителен модул. Или да ги поканим тук да отговорят на наши въпроси. Обединяваме се около това да поканим на среща представител на Комисията.
  КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА – Ние сме подготвили въпроси към Комисията ще Ви ги изпратим по отношение на НПО и на донорските организации да ги допълните със въпроси по спецификата на Вашата работа, т.к. всяка организация има специфични групи. Това са друг тип данни. И да изпратим този списък на самата Комисия преди срещата.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Да се подготви и писмо със въпросите с покана към Комисията. И да поканим и колегите от Програма Достъп до информация – те имат експертиза по темата. И това да стане на следващото заседание на ОС.
  ЗА- 12, ПРОТИВ -0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Приема се.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА: Следваща точка: предложение за промяна на Правилника на ОС.
  МАРИЯНА СТАНЕВА – Предложението е наше. То цели да се обезпечи изпълнение чл. 4 на ПРОС. Когато се сформират работни групи към Министерствата, не се информират експертите в съответните области. НПО разбират за промените едва, когато са факт. Нашето предложение е организациите които членуват в ОС да координират тези предложения и ОС да бъде уведомяван за работните групи. Да бъдат депозирани писма до Министерствата да ни уведомяват за работните групи.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Мисля, че това е практически невъзможно. В България има стотици работни групи. Ние как ще филтрираме всички желаещи и да излъчваме един двама за работна група. Нашите заседания са веднъж месечно. Как може ние да взимаме становище по работните групи. Подкрепям да е прозрачен изборът на работните групи, но това става на сайтовете на съответните институции. Ние не можем да се ангажираме с тези неща.
  МАРИНА СТАНЕВА – Нашето предложение е Министерствата да информират Обществения съвет. И членовете за участват членовете на съответните работни групи.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Само до изясня нещо. ОС е орган към КВНОЖГ на НС. Ние по никакъв начин не можем да задължим министерствата. Повечето работни групи са публикувани на сайтовете на институциите.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Предстои създаването подобен Съвет за развитието на гражданското общество към Министерски съвет. По-логично е това да стане в този съвет. Не е редно ние да изискаме министерствата да ни информират.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Подлагам на гласуване предложението за промяна на Правилника за работа на ОС.
  ЗА- 2, ПРОТИВ -2, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8. Не се приема.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Предлагам Ви да се внесе към правилника на Съвета за гражданско общество към Министерски съвет.
  ПЕТКО КЕНАНОВ – Ние се въздържахме т.к. това според нас е допълнителна административна тежест. В МЗ има обществен съвет, който не се е събирал от няколко години. Не искат да знаят, че го има.
  ИВА ТАРАЛЕЖКАВА – Следващата точка е запознаване на Обществения съвет с предстоящото изменение на нормативната уредба, касаеща оценките, без обществено обсъждане. Моля представянето да бъде не повече от 3 мин. И какво очаквате от ОС.
  МАРИАНА СТАНЕВА- Става въпрос не само оценки свързани с частни обществени изпълнители но и в системата на МВР. В точка 19 на дневния ред в извънредно заседание на Камерата на независимите оценители ще се разглеждан нови методи за оценки, които ща станат задължителни. Не е спазен Закона за нормативните актове.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Един въпрос: как е възможно Камарата да вземе някакви решения които да станат нормативен акт? Тя не е законодателен орган.
  МАРИАНА СТАНЕВА- По силата на Закона за независимите оценители. Тя има право да разработва и приема правила за оценки. Така наречените национални стандарти. Тези стандарти не са подлагани на обществено обсъждане. Ние сме информирали комисията за злоупотребите на Камарата. Имаме отговор от Министъра на Икономиката. Нашите предложения ще ги депозирам до ОС, но конкретно да бъдат разгледани текстовете които ще депозираме и ОС да направи предложения за спазване на закона при изготвяне на националните стандарти.
  СВЕТЛА КОСТАДИНОВА – Аз съм наясно с тези неща. Но всъщност не разбрах Вие какво искате.
  МАРИАНА СТАНЕВА – Да бъдат сезирани съответните органи за прилагане на законовите разпоредби. В рамките на ОС да се проведе дискусия.
  АДРИАНА ЛЮБЕНОВА – Това, което вие казахте, си е жалба. Ако Вие не сте съгласни с нещо, си напишете жалба към Комисията. Съберете комплекта от документи, обосновете се и си пуснете жалбата. Това не е предложение.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Не сме готови за тази тема да даваме становище. Моля Ви да изпратите нещо формулирано. Какво очаквате от нас да приемем като ОС в рамките на нашите правомощия.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Тук се коментират две различни нещо. Промени в Закона и извънредното събрание на Камарата. Ние не можем да вземем някаква позиция.
  МАРИАНА СТАНЕВА – В срок до вторник ще изпратя позицията.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Последна точка. Г-н Дерандонян ще ни информира за напредъка на работната група по жестовия език.
  АШОД ДЕРОНДОНЯН – Първо искам да кажа, че благодаря на екипа на г-н Кутев за организирането на срещата на 6 февруари. Срещата беше много интересна. Присъстваха много организации на хората с увреден слух. На нея много ясно стана, че ние не сме готови да изготвим Закон за жестов език. Предлагаме на вашето внимание една пътна карта. И предлагам членове на ОС да се запознаят с нея. Темата е много тежка и много специфична. Това което сме се опитали да направим е да предпазим НС да взимат решения без да имат пълна информация. Нека ОС се запознае с материала.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Благодаря. Ние приехме още в началото, че това ще бъде и наша кауза. Ще получите пътната карта на имейлите си.
  ЛЮБЕН ПАНОВ – Тази пътна карта от кого е изработена. Включени ли са всички организации в процеса. Струва ми се, че ако искаме резултат, трябва да се включи и Съюза на глухите в България. Да не изключваме от нея ключови организации, които могат да пречат този процес да върви.
  АШОД ДЕРАНДОНЯН - Пътната карта обединява всички организации на хора с увреден слух.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Разбирам предложението на Любо. Ще помоля за кратки коментари.
  ПЕТКО КЕНАНОВ- Въпросът е, че всички хора с увреждания вървят на долу. Всичко това ние можем само да го подкрепим.
  ИВА ТАРАЛЕЖКОВА – Нека всички се запознаем с нея. Това, което предлагам, е на следващото заседание да я обсъдим по същество. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

  ПРОТОКОЛЧИК:
  Л.Иванова

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  И.Таралежкова
  Форма за търсене
  Ключова дума