Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2017) 541 COM(2017) 541 26/06/2017
COM (2017) 540 COM(2017) 540 26/06/2017
COM (2017) 340 COM(2017) 340 26/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно пречките пред търговията и инвестициите за периода 1 януари — 31 декември 2016 г. COM(2017) 338 23/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно ползването на услугите на договорно нает персонал през 2015 г. COM(2017) 334 22/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ? към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ? към Европейския съюз COM(2017) 332 22/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ? към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ? към Европейския съюз COM(2017) 333 22/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия COM(2017) 336 22/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 COM(2017) 322 21/06/2017
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане COM(2017) 335 21/06/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета COM(2017) 329 20/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия през 2016 г. и предходни години ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия през 2016 г. и предходни години COM(2017) 328 20/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за напредъка на изпълнението на мрежата ТЕМ-Т през периода 2014—2015 година COM(2017) 327 19/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предоставянето на макрофинансова помощ за трети държави през 2016 г. {SWD(2017)233} COM(2017) 321 16/06/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2016 Г. {SWD(2017)235} COM(2017) 326 16/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Република Полша да сключи с Република Украйна споразумение, съдържащо мерки за дерогация от член 2, параграф 1, буква г) и член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на поддръжката на пътните мостове на полско-украинската граница COM(2017) 318 15/06/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПРИНОС НА ЕС ЗА ПРЕРАЗГЛЕДАН ПРОЕКТ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ТЕРМОЯДРЕН РЕАКТОР (ITER) {SWD(2017)232} COM(2017) 319 14/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2017 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2017 г. COM(2017) 296 14/06/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Финансова информация относно Европейския фонд за развитие Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози относно поетите задължения, плащанията и вноските COM(2017) 299 14/06/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 04 03 01 03) COM(2017) 316 13/06/2017